Проект № BG06RDNP001-7.021-0016-C01 „Реконструкция на довеждащ водопровод от шахтов кладенец №11 до помпена станция Силен, община Стамболово, област Хасково“

 

                           

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

 

 

ПРОЕКТ № BG06RDNP001-7.021-0016-C01
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ №11 ДО ПОМПЕНА СТАНЦИЯ СИЛЕН, ОБЩИНА СТАМБОЛОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО“
ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР BG06RDNP001-7.021 - ВОДА „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ - ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ЦЕЛ: ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО КАЧЕСТВЕНА И ЧИСТА ПИТЕЙНА ВОДА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА И СЪЗДАВАНЕ НА ПО-ДОБРА СРЕДА ЗА ЖИВОТ И РАБОТА, И СМЕКЧАВАНЕ НА ТЕНДЕНЦИЯТА ЗА ОБЕЗЛЮДЯВАНЕ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО
 

 

 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ:

2 933 696,74лв.

НАЧАЛО:

КРАЙ:

16.06.2023 г.

15.09.2025 г.

Европейско съфинансиране

2 493 642,23 лв.

Национално съфинансиране

440 054,51 лв.