Проект № BG06RDNP001-19.324-0001-C01 „Eкопътека Студен кладенец“, В ПИ 61025.11.173, землище на с. Рабово, община Стамболово“

  

                                           

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ:

ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.324-0001-C01
„EКОПЪТЕКА СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ“, В ПИ 61025.11.173, ЗЕМЛИЩЕ НА С. РАБОВО, ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

ПО ПОДМЯРКА 7.5 ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ЦЕЛ: ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПОТОК ПОСРЕДСТВОМ ПОДКРЕПА ЗА МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ, КОЯТО ДА ЗАСИЛИ ЧУВСТВИТЕЛНО ТЪРСЕНЕТО НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ АТРАКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО В УСТОЙЧИВ ПЕРСПЕКТИВЕН ПЛАН

 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 194 720,44 лв.

 

Европейско съфинансиране: 175 248,39 лв.       Национално съфинансиране: 19 472,05 лв.

 

НАЧАЛО: 26.05.2023 г.                                                                                   КРАЙ: 30.06.2025 г.