Проект № BG06RDNP001-19.199-0005-C01 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в с. Стамболово, с. Войводенец, с. Долно Черковище, с. Рабово, с. Поповец в община Стамболово“

 

                                                     

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ:

ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.199-0005-C01
„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ В С. СТАМБОЛОВО, С. ВОЙВОДЕНЕЦ, С. ДОЛНО ЧЕРКОВИЩЕ, С. РАБОВО, С. ПОПОВЕЦ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО“

ПО МЯРКА 7.2 ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ЦЕЛ: ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ПОСТИГАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА НА НАСЕЛЕНИЕТО ДО РАБОТНИ МЕСТА И ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ, ПОСРЕДСТВОМ ПОДНОВЕНА УЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

ОБЩА СТОЙНОСТ: 301 630,05 лв.

 

Европейско съфинансиране: 271 467,05 лв.     Национално съфинансиране: 30 163,00 лв.

 

НАЧАЛО: 18.08.2023 г.                                                                                   КРАЙ: 30.06.2025 г.