Проект № BG05SFOP001-2.025-0026 „Партньорството на гражданите с местните власти, предпоставка за прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на публичните политики за устойчиво развитие на територията“ с бенефициент „Съюз за възстано

Проект № BG05SFOP001-2.025-0026 „Партньорството на гражданите с местните власти, предпоставка за прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на публичните политики за устойчиво развитие на територията“ с бенефициент „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково и партньор Община Стамболово. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Главна цел: Изграждане на устойчиви и ефективни партньорства с гражданското общество в процеса на формиране, изпълнение и контрол на местните политики за изграждане на устойчиво развитие на територията.

 

Дейности:

 

1. Бенефициентът се задължава да изпълни самостоятелно следните дейности:

1.1.      Дейност 1. Проучване на тема: „Проблеми и възможности за изграждане на устойчиви партньорства между местите власти и местната общност за опазване на околната среда";

1.2.      Дейност 2. Разработване на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците; 

1.3.      Дейност 3. Проучване на тема: „Развитието на туризма и възможностите за устойчиво развитие на община Стамболово";

1.4.      Дейност 4. Разработване на Стратегия за туризъм и устойчиво развитие.

 

2. Партньорът се задължава да изпълни самостоятелно следните дейности:

2.1.      Дейност 5. Разработване на Партньорско споразумение за реализиране на интегрирани териториални инвестиции;

2.2.      Дейност 6. Разработване на четири концепции за ИТИ в областта на устойчивото развитие;

2.3.      Дейност 7. Изграждане на Обществен съвет за туризъм и устойчиво развитие в общината;

2.4.      Дейност 8. Провеждане на съвместна конференция с представителите на НПО сектора, бизнеса и общината: „Устойчиво развитие на община Стамболово с активното участие на гражданите и бизнеса".

 

Обща стойност: 59 896,80 лв.,

от които 50 912,28 лв. европейско и

    8 984,52 лв. национално съфинансиране

 

Начало на проекта: 26.07.2022 г.

Край на проекта: 31.12.2023 г.

Файлове: