Проекти на нормативни актове

На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, обн. в ДВ, бр. 27 от 3.04.1973 г., изм. и доп., бр. 65 от 21.07.1995 г., доп., бр.55 от 17.06.2003 г., изм. и доп., бр. 46 от 12.06.2007 г., бр. 34 от 03.05.2016 г. се публикува настоящата справка относно това, че няма постъпили предложения и становища по публикуваните на 10.01.2023 г. на официалната интернет страница на община Стамболово проект на Регионална програма за управление на отпадъците на общините Харманли, Свиленград, Тополовград, Симеоновград, Любимец, Стамболово и Маджарово

10.01.2023 г. - дата на откриване

10.02.2023 г. - дата на закриване

 

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на Регионална програма за управление на отпадъците на общините Харманли, Свиленград, Тополовград, Симеоновград, Любимец, Стамболово и Маджарово” се разработва за периода 2022 г. – 2028 г.  на територията на община Стамболово.

В посочения срок всички граждани и юридически лица могат да депозират писмени предложения, изразят мнения и препоръки по проекта на следния                                                   е-mail: [email protected] или в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Община Стамболово на адрес: 6302, с. Стамболово, област Хасково, в рамките на работното време от 8.00 часа до 16.30 часа.

 

Докладна записка

Регионална програма за управление на отпадъците за регион Харманли, включващ общините Харманли, Свиленград, Тополовград, Симеоновград, Любимец, Стамболово и Маджарово за периода 2022-2028 г.

 


На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, обн. в ДВ, бр. 27 от 3.04.1973 г., изм. и доп., бр. 65 от 21.07.1995 г., доп., бр.55 от 17.06.2003 г., изм. и доп., бр. 46 от 12.06.2007 г., бр. 34 от 03.05.2016 г. се публикува настоящата справка относно това, че няма постъпили предложения и становища по публикуваните на 09.01.2023 г. на официалната интернет страница на община Стамболово проект на докладна записка за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стамболово.

09.01.2023 г. - дата на откриване

09.02.2023 г. - дата на закриване

 

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стамболово.

В посочения срок всички граждани и юридически лица могат да депозират писмени предложения, изразят мнения и препоръки по проекта на следния е-mail: [email protected] или в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Община Стамболово на адрес: 6302, с. Стамболово, област Хасково, в рамките на работното време от 8.00 часа до 16.30 часа.

Проект на Докладна записка

Мотиви


На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, обн. в ДВ, бр. 27 от 3.04.1973 г., изм. и доп., бр. 65 от 21.07.1995 г., доп., бр.55 от 17.06.2003 г., изм. и доп., бр. 46 от 12.06.2007 г., бр. 34 от 03.05.2016 г. се публикува настоящата справка относно това, че няма постъпили предложения и становища по публикуваните на 21.12.2022 г. на официалната интернет страница на община Стамболово проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стамболово.

21.11.2022 г. - дата на откриване

21.12.2022 г. - дата на закриване

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 69, ал.2 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящите проекти на докладна записка на кмета на община Стамболово, план-сметката за такса битови отпадъци за 2023 година..

В посочения срок всички граждани и юридически лица могат да депозират писмени предложения, изразят мнения и препоръки на следния е-mail: [email protected] или в деловодството на община Стамболово, с адрес с. Стамболово – п.к.6362, в рамките на работното време от 8.00 часа до 16.30 часа

» Докладна записка на кмета на община Стамболово (проект)

» План-сметка за ТБО за 2023 г.(проект)


На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, обн. в ДВ, бр. 27 от 3.04.1973 г., изм. и доп., бр. 65 от 21.07.1995 г., доп., бр.55 от 17.06.2003 г., изм. и доп., бр. 46 от 12.06.2007 г., бр. 34 от 03.05.2016 г. се публикува настоящата справка относно това, че няма постъпили предложения и становища по публикуваните на 01.07.2022 г. на официалната интернет страница на община Стамболово проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стамболово.

01.07.2022 г. - дата на откриване

01.08.2022 г. - дата на закриване

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стамболово.

В посочения срок всички граждани и юридически лица могат да депозират писмени предложения, изразят мнения и препоръки по проекта на следния е-mail: [email protected] или в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Община Стамболово на адрес: 6300, с. Стамболово, област Хасково, в рамките на работното време от 8.00 часа до 16.30 часа.

» Мотиви

» Проект на Докладна записка

» Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на община Стамболово

 


На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, обн. в ДВ, бр. 27 от 3.04.1973 г., изм. и доп., бр. 65 от 21.07.1995 г., доп., бр.55 от 17.06.2003 г., изм. и доп., бр. 46 от 12.06.2007 г., бр. 34 от 03.05.2016 г. се публикува настоящата справка относно това, че няма постъпили предложения  и становища по публикуваните на 14.03.2022 г. на официалната интернет страница на община Стамболово проекти за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услуги на територията на община Стамболово.


14.03.2022 г. - дата на откриване

14.04.2022 г. - дата на закриване

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стамболово.

В посочения срок всички граждани и юридически лица могат да депозират писмени предложения, изразят мнения и препоръки по проекта на следния е-mail: [email protected] или в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Община Стамболово на адрес: 6302, с. Стамболово, област Хасково, в рамките на работното време от 8.00 часа до 16.30 часа.

1.1. Мотиви към изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стамболово.

1.2. Проект на Докладна записка до ОбС Стамболово относно изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в територията на община Стамболово, приета с Решение № 303/27.09.2018 година на Общински съвет (ОбС) – Стамболово.

2.1. Мотиви към изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стамболово.

2.2. Проект на Докладна записка до ОбС Стамболово относно изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в територията на община Стамболово, приета с Решение № 303/27.09.2018 година на Общински съвет (ОбС) – Стамболово.


12.01.2022 г.

Приемане на План за действие на община Стамболово в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021- 2023 г.

» Докладна записка

» Мотиви

» План за действие

» План таблица

 


10.11.2021 г. - дата на откриване

10.12.2021 г. - дата на закриване

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 69, ал.2 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящите проекти на докладна записка на кмета на община Стамболово, план-сметката за такса битови отпадъци за 2022 година и проект на Решение за одобряване на план-сметка за ТБО за 2022 г. и определяне на такса битови отпадъци за 2022 г.

В посочения срок всички граждани и юридически лица могат да депозират писмени предложения, изразят мнения и препоръки на следния е-mail: [email protected] или в деловодството на община Стамболово, с адрес с. Стамболово – п.к.6362, в рамките на работното време от 8.00 часа до 16.30 часа.

» Докладна записка на кмета на община Стамболово (проект)

» План-сметка за ТБО за 2022 г.(проект)

» Решение на Общински съвет-Стамболово (проект)

 


30.09.2021 г. - дата на откриване

30.10.2021 г. - дата на закриване

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на ДЪЛГОСРОЧНА Програма НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми ЕНЕРГИЙНИ източници и биогорива ЗА ПЕРИОДа 2021-2030Г.

В посочения срок всички граждани и юридически лица могат да депозират писмени предложения, изразят мнения и препоръки по проекта на следния е-mail: [email protected] или в деловодството на община Стамболово, с адрес с. Стамболово – п.к.6362, в рамките на работното време от 8.00 часа до 16.30 часа.

Материалите по проекто-програмата се намират на разположение при Н-к отдел ИПП Стефка Латунова в сградата на Община Стамболово, стая № 33, всеки работен ден от 8.00 часа до 16.30 часа.

PDF Файл - Проект на Дългосрочна програма на община Стамболово за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2021-2030г


На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, обн., ДВ, бр. 27 от 3.04.1973 г., изм. и доп., бр. 65 от 21.07.1995 г., доп., бр.55 от 17.06.2003 г., изм. и доп., бр. 46 от 12.06.2007 г., бр. 34 от 03.05.2016 г. се публикува настоящата справка относно това, че няма постъпили предложения  и становища по публикувания на 30.09.2021 г. на официалната интернет страница на община Стамболово проект на Дългосрочна програма на община Стамболово за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2021-2030 г


Мотиви за изготвяне на дългосрочна програма на община Стамболово за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2021.2030 г.


30.03.2021 г.

ПРОЕКТ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стамболово


15.01.2021 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА относно изменение и допълнение на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стамболово, във връзка с подпомагане на родителите при заплащане на такси за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование


 

08.01.2021 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И МОТИВИ за Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Стамболово, изготвена в изпълнение на чл.40, ал.1, ал.2 , ал.3 и ал.4 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и обхваща периода 2021-2024 г.  се публикуват  на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалният кодекс

       Мнения, становища и препоръки към предложената нова програма, може да се изпращат на имейла на община Стамболово - kmet@stambolovo.bg или писмено в деловодството на общината.

 

 


21.09.2020 г.

Уведомление

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30 дневен срок (считано от 21.09.2020 г. до 20.10.2020 г. включително)  от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, община Стамболово приема предложения и становища относно Проекта на Наредбата за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Стамболово на e-mail: [email protected] или на място в общинска администрация - Стамболово от 8:00 до17:00 часа всеки работен ден.

Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на терторията на община Стамболово.

Мотиви към проекта на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопанките животни и птици на територията на община Стамболово.


29.05.2020 г.

Докладна записка относно допълнение на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стамболово.


23.04.2020 г.

Докладна записка относно изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Стамболово.

Мотиви към изменение на чл. 30, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услуги на територията на община Стамболово


7.04.2020 г.

Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Стамболово.

 


26.06.2014 г.

Предложение  за промяна на Наредба N7(01.12.2013г.)

Предложение  за промяна на Наредба N7(01.12.2013г.)

Предложение  за промяна на Наредба N7(01.12.2013г.)

Проект на Общински план за развитие на община Стамболово 2014г.-2020г.

Предложение  за промяна на Наредба N7

 

01.03.2017 г

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Стамболово.

Мотиви към проекта на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Стамболово.

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в Община Стамболово.

Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в Община Стамболово.

 

31.03.2017 г.

На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, обн., ДВ, бр. 27 от 03.04.1973 г., изм. и доп., бр.65 от 21.07.1995 г., доп., бр.55 от 17.06.2003 г., изм. и доп., бр.46 от 12.06.2007 г., бр.34 ог 03.05.2016 г., се публикува настоящата справка относно това, че няма постъпили предложения и становища по публикувания на 01.03.2017 г. на официалната интернет страница на община Стамболово проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Стамболово.

Докладна записка от Кмета на община Стамболово относно приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Стамболово.

 

09.06.2017 г

Проект за управление на отпадъците на община Стамболово 2017-2020 г.

Мотиви към ПРОЕКТА на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Стамболово за периода 2017-2020 г.

Проект на доклад за резултатите от Междинната оценка на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на община Стамболово за периода 2014-2016 г.

Общински План за развитие на община Стамболово 2014-2020 г.

 

18.10.2017 г

Докладна записка и мотивите към нея относно изменение и допълнение на Наредба за общинската собственост на Община Стамболово.

 

22.11.2017 г

Докладна записка и мотивите към Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Стамболово за периода 2017-2018 г.

 

04.12.2017 г

Докладна записка и мотивите към нея относно изменение и допълнение на Наредба за общинската собственост на Община Стамболово.

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА, във връзка със съобщението относно приемане на промени и допълнение в Наредба за общинска собственост на община Стамболово, в обявения 30 дневен срок /04.12.2017 г. -04.01.2018 г/.

 

15.08.2018 г

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Стамболово.

Мотиви към проекта на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Стамболово.

 

17.09.2018 г

На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, обн., ДВ, бр. 27 от 3.04.1973 г., изм. и доп., бр. 65 от 21.07.1995 г., доп., бр.55 от 17.06.2003 г., изм. и доп., бр. 46 от 12.06.2007 г., бр. 34 от 3.05.2016 г. се публикува настоящата справка относно това, че няма постъпили предложения  и становища по публикувания на 15.08.2018 г. на официалната интернет страница на община Стамболово проект наНаредба за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услуги на територията на община Стамболово.

 

18.12.2018 г.

Докладна записка и мотивите към нея относно изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Стамболово.

 

01.02.2019 г.

Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Стамболово.

Мотиви към проекта на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Стамболово.

Докладна записка относно приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Стамболово и отмяна на Наредба за регистриране и стопанисване на кучета на територията на община Стамболово.

 

27.03.2019 г.

Докладна записка относно изменение и допълване на Приложение №1 към чл. 34, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стамболово.

 

09.09.2019 г.

Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Стамболово.

 

10.12.2019 г.

Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Стамболово.

 

Предложения и препоръки, може да споделяте на следния  е-мейл адрес: [email protected]

Вашето мнение е  важно за нас!