Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, се публикува настоящата справка относно това, че няма постъпили предложения и становища по публикувания на 07.12.2023 г. на официалната интернет страница на община Стамболово проект за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Стамболово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

ЕРБИЛ ХАЛИМ

Председател на Общински съвет - Стамболово