Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, се публикува настоящата справка относно това, че няма постъпили предложения и становища по публикувания на 01.09.2023 г. на официалната интернет страница на община Стамболово проект за изменение и допълнение на Наредба за ползване на пасища и мери – общинска собственост и предоставянето им за индивидуално ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

 

АДНАН ЙЪЛДЪЗ

Кмет на община Стамболово