Проект на Програма за управление на отпадъците на община Стамболово 2017-2020 г.

МОТИВИ

Към ПРОЕКТ на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Стамболово за периода 2017 – 2020 год.

 

На основание чл. 26, ал. 2, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния Кодекс, заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване, на настоящият проект на Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Стамболово за периода 2017 – 2020 год., да изразят становища по проекта на електронен адрес: е-mail:[email protected]. Писмени становища или предложения се приемат и в Центъра за информация и услуги на гражданите на Община Стамболово на адрес: 6302, с.Стамболово, област Хасково,Община Стамболово. Предложенията се приемат всеки ден в рамките на 30 дневния период  предвиден за обсъждане.

 

Мотиви:

 

І. Причини, налагащи приемане на Програмата:

 

Настоящият програмен документ представлява проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Стамболово, за периода 2017 – 2020 год. Разработен е в изпълнение разпоредбите на чл.52 от Закона за управление на отпадъците, в съответствие с Методическите указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със заповед № АД-211/31.03.2015 г. на МОСВ и съгласно целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (приет с Решение № 831/22.12.2014 г. на МС).

 

Други закони налагащи приемането на Програмата за управление на отпадъците:

 • Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010–2020г.)
 • Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Р България за периода 2011–2020 г.
 • Актуализираният Национален план за действие по управление на устойчивите органични замърсители (УОЗ) в България – 2012–2020 г.

С приемането на Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците са създадени законодателни изисквания за приемането на голям брой подзаконови нормативни актове, регулиращи различните сектори по управление на отпадъците, като:

 • Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.);
 • Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн. ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.);
 • Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 06.12.2013 г. (обн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.);
 • Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. (обн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.);
 • Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (обн. ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.);
 • Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., обн. ДВ, бр. 29/1999 г.);
 • Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн. ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., изм. и доп. бр. 76/30.08.2013 г.);
 • Наредба № 3 за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид (обн. ДВ, бр. 49/04.06.2013 г.);
 • Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. ДВ, бр. 36 от 2013 г.);
 • Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г.);
 • Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Издадена от министъра на околната среда и водите, обн. ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.);
 • Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.);
 • Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн. ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп. бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г.);
 • Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, публикувано в Държавен вестник, брой 63, от дата 12 август 2016 г. С Наредбата се определят както редът и начинът за оползотворяване на утайките от пречиствателни станции и пречиствателни съоръжения за отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, така и изискванията, на които трябва да отговарят утайките, а също така и редът за отчитане;
 • Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр. 2 от 08.01.2013 г.);
 • Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр. 2 от 08.01.2013 г.);
 • Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.);
 • Наредбаза определяне на редаиразмераза заплащаненапродуктоватакса (приета с ПМС № 76 от 12.04.2016 г., обн. ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от16.06.2016 г.). С Наредбата се определят редът за заплащане и начинът за изчисляване на размера на продуктовата такса, която се заплаща при пускане на пазара на Р България на пластмасови торбички за пазаруване и на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, определени с наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО;
 • Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр. 73 от 25.09.2012 г.);
 • Постановление № 209 на МС от 20 август 2009 г. за осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци (обн. ДВ, бр. 68 от 25.08.2009 г.);
 • Методически указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците за периода 2015–2020 г., приети със заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда;
 • Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци;
 • Заповед за определяне на метода за изчисляване на изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците за 2013 г.

Приемането на тази програма има ключова роля за постигане на ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, тъй като направените анализи на съществуващата ситуация показват, че в Община Стамболово, съществува значителен потенциал за подобряване на предотвратяването и управлението на отпадъците, по-добро използване на ресурсите, като същевременно бъдат намалени вредните въздействия на отпадъците върху околната среда.

 

Формулираните цели и приоритети за всички сфери от управлението на отпадъците, следва да осигурят прилагането на интегрирана и ефективна система на управление на всички нива в община Стамболово.

 

Анализът на съществуващото състояние и идентифицирането на проблемите, са база за определяне целите в Програмата и свързаните с тях мерки в Плана за действие. В него за всяка от посочените мерки са определени отговорните институции за обезпечаване прилагането на Програмата за периода 2017 – 2020 год.

 

ІІ. Цели, които се поставят:

Стратегическите цели на Програмата за управление на отпадъците на Община Стамболово за периода 2017-2020 г. са определени въз основа на целите на националната политика за управление на отпадъците и ефективното използване на ресурсите, респ. предвижданията на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г., и направените изводи и препоръки от анализа на текущото състояние при управление на отпадъците на територията на общината, прогнозите за образуваните отпадъци за периода на Програмата и SWOT анализа.

 

В съответствие с тези документи стратегическите цели на Програмата за управление на отпадъците са:

 • Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване.
 • Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци чрез създаване на условия за изграждане на съвременни съоръжения за третиране.
 • Цел 3: Управление на отпадъците, гарантиращо чиста и безопасна околна среда.
 • Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците.

 

ІІІ. Очаквани резултати:

 

Постигане целите и изискванията на Националната програма за управление на отпадъците 2014 – 2020 год., както и изпълнението на подпрограмите и плановете за изпълнение на подпрограмите залегнали в Програмата за управление на отпадъците 2017-2020  г. на община Стамболово.

 

Предвидено е за всяка конкретна цел да бъдат изпълнявани следните подпрограми:

 

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване:

ПОДПРОГРАМА за предотвратяване образуването на отпадъци.

Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци чрез създаване на условия за изграждане на съвременни съоръжения за третиране:

ПОДПРОГРАМА за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци най-малко от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло;

ПОДПРОГРАМА за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци.

Цел 3: Управление на отпадъците, гарантиращо чиста и безопасна околна среда:

ПОДПРОГРАМА за информационно осигуряване, подпомагащо вземането на информирани управленски решения, запазване и подобряване на административния капацитет на община Стамболово в областта на управлението на отпадъците.

Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията на управление на отпадъците:

ПОДПРОГРАМА за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците.

 

ІV.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:

 

Размерът на необходимите средства за изпълнение дейностите по управление на отпадъците са приблизително 500 000 лв. до края на периода.

V. Анализ на съответствие с правото на ЕС

 

От европейското законодателство особено важно значение има Рамковата Директива 2008/98/ЕО за отпадъците, която се прилага от 12 декември 2010 г. и въвежда нови разпоредби с цел стимулиране на дейностите, водещи до предотвратяване образуването на отпадъци и рециклирането като част от йерархията за управление на отпадъците, изясняването на ключови понятия, като дефинициите за отпадък, оползотворяване и обезвреждане, както и установяване на подходящи процедури, приложими за странични продукти и край на отпадъка.

Други нормативни европейски документи са:

 • Директива 2013/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. за изменение на Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на пускането на пазара на преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий и предназначени за използване в електрически инструменти без захранващ шнур, както и на клетъчни батерии с ниско живачно съдържание и за отмяна на Решение 2009/603/ЕО на Комисията;
 • Директива 2013/28/ЕС на Комисията от 17 май 2013 г. за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства;
 • Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО);
 • Директива 2011/97/ЕС на Съвета от 5 декември 2011 година за изменение на Директива 1999/31/ЕС по отношение на специфичните критерии за съхранение на метален живак, считан за отпадък;
 • Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването).

След изтичане на 30 дневния срок, настоящият проект в едно с мотивите и постъпилите предложения и становища(ако има такива), ще бъдат внесени в Общински съвет – Стамболово за прилагане разпоредбите на чл.76, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.52, ал.8 от Закона за управление на отпадъците.

Файлове:

Mezdinna_ocenka na obshtina St -20 07 2017.pdf Mezdinna_ocenka na obshtina St -20 07 2017.pdf

Ob_Plan_za_Razvitie 2014-2020.pdf Ob_Plan_za_Razvitie 2014-2020.pdf

Programa_Stambolovo_final-1.pdf Programa_Stambolovo_final-1.pdf