Проект на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Стамболово

МОТИВИ

към проект на Наредба за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услуги на територията на община Стамболово

 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, на е-mail:  [email protected] или в Центъра за информация и услуги гражданите на Община Стамболово на адрес: 6302, с. Стамболово, област Хасково,

Община Стамболово приема предложения и становища относно проекта на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стамболово.

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове представяме следните мотиви към Наредба за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услуги на територията на община Стамболово

  1. Причини, които налагат приемането:

С Решение №465 от 07.06.2018 г. по Адм. дело №362/2018 г. Административен съд – Хасково отменя Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги територията на община Стамболово, приета с Решение на Общински съвет – Стамболово №326/19.12.2009 г. В тази връзка е обусловено решението за изработване на изцяло нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стамболово, съобразено и със съответствието му с действащото законодателство, в т.ч. с правилата за изготвяне на нормативни актове. В същото време е необходимо съответствие на услугите, предоставяни от общината с тези, посочени в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА). По този начин се постига изпълнение на изискванията на Наредбата за административния регистър и хармонизиране на услугите с тези, предоставяни от всички общински администрации.

Съобразно практиката и структурата на общинска администрация Стамболово са разписани редът и сроковете на събиране на таксите и цените на услуги, като са разписани критериите и компонентите, които служат за определяне пълния размер на местните такси и цени на услуги.

Нормативни изменения от последните години наложиха актуализация на терминологията и изменение в наименованието на част от услугите, като при определяне на цените им са взети под внимание следните фактори:

  • Времето, което е необходимо за проучване на представените документи, подготовка на становище, доклад на прекия ръководител и подготовка на документация във вид на писмо, удостоверение или административен акт по реда на съответното законодателство;
  • Служителите, които взимат участие при обработката на внесената документация;
  • Ориентировъчна часова ставка, определена въз основа на средната работна заплата за служителите на трудов договор и за държавните служители;
  • Разходваните материали, средствата за техническо оборудване и софтуер, използвани в процеса на изпълнение на конкретната задача.
  1. Целите, които се поставят:

Проектът за нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стамболово цели постигане на съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен, актуализация и унифициране на услугите с тези, изброени в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация. По този начин се формулират ясно наименованията и съдържанието на предоставяните услуги, както и цените им да са съобразени с разходваните средства за обезпечаването им.

 

  1. Финансови средства, необходими за прилагане на новата уредба:

За прилагане на новата нормативна уредба не са необходими финансови и други средства, различни от тези, осигуряващи прилагането на сега действащата наредба, т.е. не се предвижда допълнителен човешки, административен и материален ресурс.

 

  1. Очаквани резултати от прилагането:

Очакваните резултати от прилагането на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стамболово са по-добра организация на работата на общинската администрация, ясна формулировка и правила за предоставяните услуги и събиране на таксите, достъпност и подобряване качеството на услугите, както и по-ефективно изпълнение на приходната част на общинския бюджет.

 

  1. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стамболово, е с правно основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, при спазване изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и чл. 28 от Закона за нормативните актове.

Проектът на наредбата е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство - Европейска харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя - определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

 

Файлове: