Мотиви и Проект на Докладна записка на кмета на община Стамболово относно изменение и допълнение в Наредба за дейността на структурно звено в състава на общинска администрация Стамболово за управление на общински гори на територията на община Стамболово,

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на изменение и допълнение на Наредба за дейността на структурно звено в състава на общинска администрация Стамболово за управление на общински гори на територията на община Стамболово.

В посочения срок всички граждани и юридически лица могат да депозират писмени предложения, изразят мнения и препоръки по проекта на следния е-mail: [email protected] или в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Община Стамболово на адрес: 6302, с. Стамболово, област Хасково, в рамките на работното време от 8.00 часа до 16.30 часа.

Мотиви и Проект на Докладна записка на кмета на община Стамболово относно изменение и допълнение в Наредба за дейността на структурно звено в състава на общинска администрация Стамболово за управление на общински гори на територията на община Стамболово, приета с Решение № 534 от 21.07.2011 г. на Общински съвет Стамболово.

Файлове: