Мотиви и проект на Докладна записка на кмета на община Стамболово относно изменение и допълнение на Наредба за ползване на пасища и мери

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба за ползване на пасища и мери – общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

В посочения срок всички граждани и юридически лица могат да депозират писмени предложения, изразят мнения и препоръки по проекта на следния е-mail: [email protected] или в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Община Стамболово на адрес: 6302, с. Стамболово, област Хасково, в рамките на работното време от 8.00 часа до 16.30 часа.

Мотиви и проект на Докладна записка на кмета на община Стамболово относно изменение и допълнение на Наредба за ползване на пасища и мери – общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, приета с Решение № 226 от 21.03.2013 г. на Общинския съвет Стамболово, изм. и доп. с Решение № 408 от 20.03.2014 г.

Файлове:

Мотиви и Докладна… Мотиви и Докладна записка наредба за пасища и мери.pdf