Изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в територията на община Стамболово, приета с Решение № 303/27.09.2018 година на Общински съвет (ОбС) - Стамболово

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стамболово.

В посочения срок всички граждани и юридически лица могат да депозират писмени предложения, изразят мнения и препоръки по проекта на следния е-mail: [email protected] или в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Община Стамболово на адрес: 6302, с. Стамболово, област Хасково, в рамките на работното време от 8.00 часа до 16.30 часа.

Файлове:

1.1. Мотиви 1.1. Мотиви

1.2. Проект на Докладна записка до ОбС Стамболово 1.2. Проект на Докладна записка до ОбС Стамболово

2.1. Мотиви 2.1. Мотиви

2.2. Проект на Докладна записка до ОбС Стамболово 2.2. Проект на Докладна записка до ОбС Стамболово