ДЪЛГОСРОЧНА Програма НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми ЕНЕРГИЙНИ източници и биогорива ЗА ПЕРИОДа 2021-2030Г.

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на ДЪЛГОСРОЧНА Програма НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми ЕНЕРГИЙНИ източници и биогорива ЗА ПЕРИОДа 2021-2030Г.

В посочения срок всички граждани и юридически лица могат да депозират писмени предложения, изразят мнения и препоръки по проекта на следния е-mail: [email protected] или в деловодството на община Стамболово, с адрес с. Стамболово – п.к.6362, в рамките на работното време от 8.00 часа до 16.30 часа.

Материалите по проекто-програмата се намират на разположение при Н-к отдел ИПП Стефка Латунова в сградата на Община Стамболово, стая № 33, всеки работен ден от 8.00 часа до 16.30 часа.


На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, обн., ДВ, бр. 27 от 3.04.1973 г., изм. и доп., бр. 65 от 21.07.1995 г., доп., бр.55 от 17.06.2003 г., изм. и доп., бр. 46 от 12.06.2007 г., бр. 34 от 03.05.2016 г. се публикува настоящата справка относно това, че няма постъпили предложения  и становища по публикувания на 30.09.2021 г. на официалната интернет страница на община Стамболово проект на Дългосрочна програма на община Стамболово за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2021-2030 г.


 

Мотиви за изготвяне на Дългосрочна програма на община Стамболово за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2021-2030 г.

 

 1. Причини и мотиви за приемане на програмата:

Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници – слънце, вятър, вода, биомаса и др. има много екологични и икономически предимства. То не само ще доведе до повишаване на сигурността на енергийните доставки чрез понижаване на зависимостта от вноса на нефт и газ, но и до намаляване на отрицателното влияние върху околната среда, чрез редуциране на въглеродните емисии и емисиите на парникови газове.

Дългосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Стамболово за периода 2021-2030 г. е разработена съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници и Указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Програмата представлява актуализация на Програмата за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за период 2014-2020 г., одобрява се и се приема от Общински съвет – Стамболово по предложение на кмета на общината.

Широкото използване на възобновяемите източници (ВИ) е сред приоритетите в енергийната политика на страната ни и кореспондира с целите в новата енергийна политика на ЕС. Произведената енергия от ВИ е важен показател за конкурентоспособността и енергийната независимост на националната икономика. Националният принос към целта на ЕС за 2030 г. за възобновяема енергия е посочен в Националния план на България в областта на енергетиката и климата, като делът на възобновяемата енергия се определя на 27,09 % от брутното крайно потребление на енергия до 2030 г.

 1. Цели на програмата:

Дългосрочната програмата за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива е израз на политиката за устойчиво развитие на Община Стамболово и с главна стратегическа цел: „Община Стамболово – в хармония с природата и иновациите“.

Специфични цели:

 • Намаляване разходите за енергия, внедряване на иновативни технологии за производство на енергия от ВИ, смяна на горивната база за локалните отоплителни системи с ВИ, въвеждане на локални източници (слънчеви колектори, фотоволтаици, използване на биомаса, в т.ч. преработка на отпадъци) и др.;
 • Гарантиране на доставките на енергийни ресурси на територията на общината чрез използване на ВЕИ;
 • Подобряване на екологичната обстановка в общината чрез балансирано оползотворяване на местния потенциал от възобновяеми енергийни източници и намаляване на вредните емисии в атмосферата.
 1. Очаквани резултати от приемане на програмата:
 • Осигурена широка обществена подкрепа за изпълнението на общинската програма за насърчаване използването на ВЕИ;
 • Намаляване на разходите за енергия на общината и домакинствата;
 • Установено трайно публичночастно партньорство между общината и частния сектор.
 • Създаване на топлинен комфорт и добра среда за стимулиране производството на ВЕИ;
 • Намаляване на въглеродните емисии от публичния сектор.

 

 1. Финансови средства, необходими за прилагането на програмата:

Възможностите за финансиране на конкретните мерки по програмата са подробно описани в стратегическия документ, като общината може да кандидатства за финансиране на по действащите оперативни програми и фондове.

Програмата има отворен характер, допълва се и се променя в зависимост от промени в нормативната база, както и данни, инвестиционни намерения и нови финансови възможности.

 1. Анализ на съответствие на програмата с правото на ЕС и националното законодателство:

Предлаганият проект Дългосрочна програма на община Стамболово за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2021-2030 г. е разработена в съответствие с европейското  и българското законодателство в областта на ВЕИ:

 • Стратегия Европа 2020 г.;
 • Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновими източници;
 • Директива 2002/91/ЕО на европейския парламент и съвета от 16 декември 2002 г. относно енергийната ефективност на сградния фонд;
 • Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);
 • Закон за енергетиката (ЗЕ);
 • Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници;
 • Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата и други;

 

Файлове: