Покана за провеждане на консултации за сформиране на съставите на СИК в община Стамболово

Изх. № С- 1264/24.04.2024 г.

 

ДО

Ръководствата на парламентарно представените  партии и коалиции

 в 49-то Народно събрание:

 1. Коалиция „ГЕРБ-СДС “;
 2. Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България “;
 3. Политическа партия ДПС;
 4. Политическа партия „Възраждане“;
 5. Коалиция „БСП за България”;
 6. Политическа партия „Има такъв народ“.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

            Във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., на основание чл. 91 от Изборния кодекс (ИК) и Решение на ЦИК № 3130-ЕП/НС от 23.04.2024 г. Ви каня на 29.04.2024 г. (понеделник) от 10:00 ч. в заседателна зала № 20 на общинска администрация Стамболово на консултации за сформиране съставите на СИК в община Стамболово.

На основание т. 3 от Решение на ЦИК № 3130-ЕП/НС от 23.04.2024 г. заедно с консултациите за СИК се провеждат и консултациите за ПСИК за избиратели с трайни увреждания.

В съответствие с т. 7 от Решение на ЦИК № 3130-ЕП/НС от 23.04.2024 г., моля да представите:

1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

  1. Наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
  2. Трите имена и ЕГН на предложените лица;
  3. Длъжността в комисията, за която се предлагат;
  4. Образование, специалност;
  5. Телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
 1. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 09.04.2024 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията.
 2. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.
 3. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т. 1.
 4. В случай че парламентарно представена партия или коалиция не може да присъства по обективни причини на консултациите, може до началото на консултациите да изпрати на кмета писмено уведомление, че ще представи предложение за съставите на СИК в срок, определен на консултациите
 5. При представяне на Вашите предложения, моля спазвайте т. 18, т. 19 и т. 20 от Решение на ЦИК № 3130-ЕП/НС от 23.04.2024 г.

 

С уважение,

АДНАН ЙЪЛДЪЗ

Кмет на община Стамболово

 

Съгласувал,

МОХАМЕД ИЗЕТ

Секретар на община Стамболово и член на ОТЕ по произвеждане на изборите

 

Изготвил,

КЕРА ДЕЛЧЕВА

Началник отдел ЧРАО и член на ОТЕ по произвеждане на изборите