Покана за провеждане на консултации за сформиране на съставите на СИК и ПСИК

Изх. № С-2447/14.09.2023 г.

ДО

Ръководствата на парламентарно представените

партии и коалиции в 49-то Народно събрание:

 1. Коалиция „ГЕРБ-СДС;
 2. Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България”;
 3. ПП „Възраждане“;
 4. ПП ДПС;
 5. Коалиция „БСП за България”;
 6. ПП „Има такъв народ“.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 91, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс (ИК), т. 3 и т. 4 от Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК, Ви каня на 21.09.2023 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в заседателна зала № 20 на общинска администрация Стамболово на консултации за сформиране съставите на СИК и ПСИК в община Стамболово.

В съответствие с чл. 91, ал. 4 от ИК и т. 7 от Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г.. на ЦИК, моля да представите:

 1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
  1. наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
  2. имената и ЕГН на предложените лица;
  3. длъжността в комисията, за която се предлагат;
  4. образование, специалност;
  5. телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

                Съгласно т. 3, изр. второ от Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК консултациите за ПСИК за избиратели с трайни увреждания могат да бъдат проведени заедно с консултациите за СИК!

 

 1. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията.

 

 1. Оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия/коалиция, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица.

 

 1. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК/ПСИК, когато правомощията на член на СИК/ПСИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК/ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК.

Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т 1. от писмото.

 

С уважение,

АДНАН ЙЪЛДЪЗ

Кмет на община Стамболово

 

Изготвил,

МОХАМЕД ИЗЕТ

Секретар на община Стамболово и член на ОТЕ по произвеждане на местните избори