В изпълнение на проект Бъдеще за децата в община Стамболово се проведоха обучения

Изображение 3848

В изпълнение на проект "Бъдеще за децата в община Стамболово" , Договор № BG05SFPR002-2.003-0148-C01, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс, се проведоха въвеждащи обучения на назначения персонал по проекта, който ще предоставя услуги за ранно детско развитие. Услугите включват пакет от интегрирани здравни, социални и образователни услуги за грижи за деца и родители от уязвими групи. Те ще спомогнат за формиране на родителски умения, подкрепа на семействата в отглеждането на децата им, развиване на умения и ресурси за пълноценна социална интеграция и реализация. Ранната интервенция е мобилна услуга с превантивен характер. 

Проекта е с продължителност 28 месеца и се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс.