Успешно приключи изпълнението на проект "Детски кът Стамболово"

Изображение 3095

                                                                                                            

 На 11.02.2023 г. приключи изпълнението на проект „Детски кът Стамболово“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.096-0014-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура ДЕТСКИ КЪТОВЕ BG05M9OP001-1.096, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

По проекта бе създаден детски кът за децата на служителите от Общинска администрация Стамболово, като за целта бе извършен ремонт и обзавеждане на помещение собственост на общината с цел адаптирането му за почасови грижи за деца, което се намира в непосредствена близост до работното място на служителите, на четвъртия етаж в сградата на общинска администрация.

Почасовите грижи за децата на служителите на община Стамболово се предоставяха от две лица, които бяха обучени и назначени на пълен работен ден за дванадесет месеца.

Изпълни се целта на проекта - предоставяне на възможности за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на служителите от общинска администрация Стамболово, осигурявайки кът за деца на работното място. Това улесни достъпа до заетост на работещите родители и намали отсъствието им от работа. По този начин се съчетава семейния с професионалния живот, което осигурява по-голям ресурс от кадри и по-мотивирана и по-производителна работна сила.

Резултатите, които бяха постигнати с изпълнението на проекта са: Извършен текущ ремонт на помещението, предвидено за обособяване на детски кът ; Оборудван и обзаведен детски кът; Създадени подходящи условия в помещението, предвидено за почасово полагане на грижи за деца; Подбрани безработните лица, регистрирани в ДБТ, за определяне на възможностите им за включване в заетост и/или в обучение при необходимост, свързано с полагане на грижи за деца в детския кът; Наети две безработни лица на пълен работен ден за дванадесет месеца; Предоставени почасови грижи на двадесет и четири броя деца на служители.

Детския кът ще продължи да работи и след приключване на проекта, а услугата за почасови грижи за деца ще се предоставя от същите обучени и наети лица, които остават да работят в община Стамболово.