Удължаване на срок на изпълнение на Проект „ Грижа в дома в община Стамболово“, Административен договор № BG05SFPR002-2.001-0126-С02

Във връзка с изпълнение на Проект „ Грижа в дома в община Стамболово“, Административен договор № BG05SFPR002-2.001-0126-С02, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз Ви информирам, че се удължава срока на проекта с Допълнително споразумение № 01 към Договор № BG05SFPR002-2.001-0126-C02 по проект № № BG05SFPR002-2.001-0126-C01 на основание чл. 3.49 от Административен договор по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ Грижа в дома“.

 

Подписаното Допълнително споразумение урежда следните промени в договора:

1.      Срок на изпълнение на договора – продължителността на предоставяната услуга се удължава до 01.11.2024 г.

2.      Общата стойност на проекта става  464 881,02 лв.

Целта на процедурата, която е продължение на изпълняваната Патронажна грижа (по процедура BG05M9OP001-6.002  „Патронажна грижа +“, Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” 2014-2020) е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации.