По случай 9 май, Деня на Европа се организира провеждането на Детски фестивал "Нашето европейско бъдеще" - с.Стамболово, с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Изображение 2731

Денят на Европа всяка година се чества на 9 май, Той е посветен на мира, разбирателството и единството в Европа. На този ден се отбелязва годишнината от историческата Декларация на Шуман, в която се излага неговата идея за нова форма на политическо сътрудничество в Европа,   Предложението на Шуман се счита за началото на това, което днес наричаме Европейски съюз.

На 10 май МИГ Стамболово-Кърджали 54 в партньорство с община Стамболово и училищата на територията на общината, Ви канят да посетите организирания от тях Детски фестивал "Нашето европейско бъдеще", Тъй като 2022 г. е обявена за Европейска година на младежта вниманието се насочва към младите хора в Европа.  Сега в това трудно време е особено необходимо  да се обединим, да покажем своите традиции, своите художествени и спортни умения и своята визия за бъдещето. Само с активното участие на всички, ние  ще можем да изградим по-добро бъдеще за една обединена Европа, която носи ползи за всички държави-членки и особено за младите хора.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: с. Стамболово, пред сградата на Общинска администрация и на СОУ „Св.Климент Охридски“.  

 

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА

Час на провеждане

Дейност

11.30-12.00 ч.

Събиране на участниците и гостите и подготовка за празника пред сградата на Общинска администрация. Раздаване на тениските и хранителните пакети на участниците

12.00-12.05 ч.

Разпределяне на художниците пред сградата и отправяне към игрището

12.05-12.10 ч.

Придвижване до игрището

12.10-12.25 ч.

Откриване на фестивала от двамата водещи  и изпълнение химна на Европа

12.25-12.40 ч.

Програма от децата от ЦДГ – с.Стамболово, включваща песни и стихотворения

12.40-12.50 ч.

Представяне на примери за проектни идеи от учениците на СОУ „Св.Климент Охридски“

12.50-13.10 ч.

Децата от ОУ „Христо Ботев“, Долно Ботево ще представят куклената постановка „Честит рожден ден!“.

13.10-13.30 ч.

Провеждане на интерактивни игри от представителите на различните училища

13.30 – 13.40 ч.

Провеждане на спортни състезания

13.40 – 13.50 ч.

Връщане на паркинга пред общината.

13.50 -14.00 ч.

Разглеждане на рисунките на платна и на асфалт от участниците

14.00-14.10 ч.

Пускане на балоните със знамената на страните-членки на ЕС

14.05 -14.20 ч.

Награждаване на участниците във Фестивала „Нашето европейско бъдеще“   

14.20 -14.40 ч.

„Йерусалима“ – танц, Хоро „Бяла роза“ и закриване на фестивала  

 

Сдружение с нестопанска цел "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54" е юридическо лице, регистрирано съгласно българското законодателство. Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на чл. 37-44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), създадена като публично-частно партньорство на местно ниво със следния предмет – подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие на територията на община Стамболово и 54 гранични села от община Кърджали.

Сдружението си поставя редица цели по-важните от които са:

  • Да подпомага развитието на селските райони в сферите на: конкурентоспособността, опазването на околната среда и природните ресурси, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони;
  • Да развива и утвърждава европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително чрез подхода Водено от общностите местно развитие” (ВОМР), подкрепен от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и/или Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и/или от Европейския социален фонд (ЕСФ), и/или от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).
  • Да насърчава сближаването на българската земеделска политика с Общата земеделска политика на ЕС, да подпомага развитието на селското стопанство и да допринася за укрепване на селските райони, чрез подобряване качеството на живот;
  • Да стимулира въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на селските райони като развива целева и иновативна политика в селските райони.