От 15.09.2021 г. в община Стамболово стартира нов социален проект ,, Патронажна грижа + в община Стамболово“, по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 год

Проект

 

Проект „ Патронажна грижа + община Стамболово“,

Административен договор № BG05M90P001-6.002-0209-C01, финансиран от

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

От 15.09.2021 г. в община Стамболово стартира нов социален проект ,, Патронажна грижа + в община Стамболово“, по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 год., приоритетна ос 6 „ Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.

 Общата му стойност е 82 844,20 лв.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа, чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. За реализацията й ще се осъществят два типа дейности, разпределени в направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта:

Обща стойност: 82 844,20 лв., в това число разходи по линия на ЕСФ в размер на 82 844,20 лв.

 

Начало на проекта: 15.09.2021 г.

Край на проекта: 15.10.2022 г.

 

- Направление I - дейност „ Патронажна грижа“.

В рамките на Направление 1 ще се осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към 24 възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19. Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят за до 2 часа на ден за срок от 12 месеца. Дейностите ще се предоставят от специализиран екип – медицинско лице, психолог и домашни помощници на минимум 24 лица.

Включени са следните мерки, съгласно насоките за кандидатстване: 1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора. 2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране. 3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция). 4. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

 

- Направление 2 - дейност „ Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“.

В рамките на Направление 2 ще се осигури реализирането (за 12 месеца) на следните поддейности, насочени към служители в ЦОП Стамболово, а именно: 1. Осигуряване на ЛПС (лични предпазни средства) за служители и потребители на социалните услуги ДДД; 2. Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности; 3. Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID19; 4. Въвеждане на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите ДДД, в т.ч. и физическо разделяне/преграждане на съществуващи помещения; 5. Осигуряване на компютърна техника и др. с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно.

Осигуряването на компютърна техника/ преносим компютър- лаптоп/ и таблет е с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалната услуга, ДДД в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно.

 

В тази връзка община Стамболово планира да наеме допълнителен обслужващ персонал, който да подпомага дейностите по разделяне/изолиране на потребителите на услугата, за да не се получава струпване, дезинфекция на сградния фонд и др. Към ЦОП - Стамболово ще бъдат допълнително наети 1 хигиенист на пълно работно време /8ч./ и 1 технически сътрудник на пълно работно време /8ч./ за период от 12 месеца.

 

Целеви групи, обхванати от проекта:

 

- броят на лицата, които ще получават патронажна грижа- 24;

- броят на ползвателите на социални услуги делегирани от държавата дейности- 20;

- броят на заетите лица, включени в проекта (заети в социалните услуги, делегирани от държавата дейности)-7, от които 5 лица са зает персонал и 2 лица се предвижда да бъдат наети допълнително в рамките на проекта за период от 12 месеца.

 

Очаквани резултати:

За Направление I

- сформиран екип от специалисти и домашни помощници за предоставяне на услугата;

- предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги на 24 потребители и др.

 

За Направление II

Ограничено разпространение и преодоляване последиците от Ковид 19 за служителите и потребителите в ЦОП Стамболово, чрез ЛПС, дезинфекция, тестване и технически средства.

 

 

 

 

 


Файлове: