Онлайн среща по Проект „Въвеждане на мерки за адаптация към променящият се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“

Изображение 2579

Община Стамболово е партньор по проект „Въвеждане на мерки за адаптация към променящият се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“ , договор № Д-33-57 от 06.12.2021 г. Проектът се финансира чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., като се изпълнява в партньорство с общините Гълъбово, Горна Оряховица и Утгард АС, Норвегия.

Обща стойност на проекта: 375 497,02 евро или 734 408,34 лева

Днес се проведе онлайн встъпителна среща по проекта, на която присъстваха представители от трите общини Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово, и представители от Норвежкия партньор Утгард АС.

Разпределени бяха задачите между партньорите при изпълнението на проекта, коментирани бяха дейностите, както и времевия график за тяхното изпълнение.

Проекта предвижда подобряване на компетентността на общинските служители в областта на планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени; подобряване на уменията и експертизата на местно ниво, с цел да преразгледат и оценят ефективността на техните стратегически планове и мерки, които вече са предприети, както и да улеснят усилията им за идентифициране на пропуските по отношение на действията за смекчаване и адаптация към климатичните промени, вкл. за редуциране на емисиите на парникови газове и действия при екстремни климатични събития; Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в областта на енергетиката; Разпространяване на добри практики на държавите донори в областта на адаптация към изменението на климата; изграждане на ефективни партньорства със страните донори.

Продължителност на проекта: 24 месеца /от 06.12.2021 г. до 06.12.2023 г./