Община Стамболово стартира Проект "Бъдеще за децата в община Стамболово"

Изображение 3766

На 27.11.2023г. стартира изпълнението на Проект „Бъдеще за децата в община Стамболово”, Договор № BG05SFPR002-2.003-0148-C01, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс

Целта на проекта е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето.

Специфични цели на проекта:

1. Осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата;

2. Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи;

3. Повишаване на здравната култура и информираността за услуги;

4. Формиране на родителски умения и подобряване на семейната среда;

5. Подобряване качеството на връзката дете – родители;

6. Предотвратяване изоставянето и/или настаняването на деца в специализирани институции;

7. Насърчаване на социалното включване.

 

Проект „Бъдеще за децата в община Стамболово“ ще осигури предпоставки за повишаване на детското благосъстояние чрез комбинация от политики и мерки, насочени към осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, качествено образование и здравеопазване и достъп до услуги.

Децата и младежите ще имат възможност за комплексна подкрепа – от полагане на грижи за малки деца до консултиране относно възможностите за подобряване на тяхното образование, квалификация, шансове за заетост и т.н.

В проектното предложение са предвидени следните дейности: Здравна профилактика и превенция, информираност за здравното обслужване; Програми за превенция в най-уязвимите и маргинализирани общности; Мерки за повишаване на здравната култура по отношение превенция на болестите при децата; Услуги за ранно детско развитие - формиране на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа; ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието; Предоставяне на патронажна грижа за деца от 0 до 3 години; Предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст; Интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст; Подкрепа за младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, ползващи социални услуги за резидентна грижа, както и напускащи системата за закрила на детето; Въвеждащи и надграждащи обучения, вкл. и супервизия.

За реализиране на тези дейности ще бъдат назначени специалисти с различен профил: здравен, социален, образователен.

Целева група по настоящото проектно предложение са деца в нужда и техните семейства.

Предвиждат се информационни кампании, беседи, индивидуални консултации с цел превенция, повишаване на здравната култура и заздравяване на връзката дете - родител.

Очакваните резултати по проекта са следните: Извършен подбор на персонал за изпълнение на дейностите по СЦ2 и по СЦ 3; Сключени трудови и граждански договор, разработени длъжностни характеристики; Идентифицирани деца от целевата група; Извършени дейности по превенция на детската заболеваемост; Проведени индивидуални и групови беседи с цел превенция и информираност; Повишена здравна култура на децата и младежите от маргинализираните групи. Разработени индивидуални оценки и планове за работа; Предоставени услуги за ранно детско развитие; Формирани родителски умения сред уязвимите групи; Изпълнени дейности за превенция на бедността и социалното изключване; Предоставени услуги за ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието; Предоставена патронажна грижа на деца от 0 до 3 годишна възраст; Предоставени интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи; Повишена училищната готовност на децата от уязвимите групи; Предоставени превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършването на средно образование; Подобрена грижа за деца, настанени в алтернативни форми на семейна грижа; Повишаване на социалния статус и социалната адаптация и изграждане на връзки с институции и публични организации; Намаляване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и осигуряване на подкрепа за задържането им в биологичното им семейство; Улесняване достъпа на уязвими групи хора до различни услуги и институции.

Срока на изпълнение на проекта е 28 месеца

Начало: 27.11.2023 г.

Край: 27.03.2026

Общата стойност на проекта възлиза на 391 164,82 лева.