От 01.02.2023 г. в община Стамболово стартира нов социален проект „Грижа в дома в община Стамболово“ по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 год.

Изображение 3112

 

От 01.02.2023 г. в община Стамболово стартира нов социален проект „Грижа в дома в община Стамболово“,  Административен договор № BG05SFPR002-2.001-0126-С01 финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 год., съфинансирана от Европейския съюз, приоритетна ос Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ и Специфична цел 3 „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“.

Целта на процедурата, която е продължение на изпълняваната в момента Патронажна грижа (по процедура BG05M9OP001-6.002  „Патронажна грижа +“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020) е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации.

 

Обща стойност: 318 692,02 лева (триста и осемнадесет хиляди шестстотин деветдесет и два лева и две стотинки), от които 318 692,02 лева безвъзмездна финансова помощ и 0,00 лева собствен принос.

 

Начало на проекта: 01.02.2023 г.

Край на проекта: 01.05.2024 г.

 

Допустими са следните дейности:

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);

3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост;

4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Допустими целеви групи по процедурата са:

- Възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания;

 

Предвидено е първите три месеца да са подготвителни за изготвяне на документи.

Интегрирани здравно-социални услуги ще бъдат предоставяни почасово, за период от 12 месеца, на базата на идентифицираните нужди на лицата от целевата група, в резултат на извършена оценка на индивидуалните потребности и подбор на потребителите.

Дейностите по обучения, супервизии, психологическа подкрепа и консултиране и превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации със специалисти при необходимост ще бъдат възложени на външен изпълнител. Транспортът на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата ще се осъществява със собствено транспортно средство на община Стамболово.

 

Очаквани резултати:

  • Нает персонал
  • Осъществено обучение на персонала на услугите
  • Предоставена услуга за минимум 58 потребители.
  • Подобрено качеството на живот на целевата група, като са създадени условия и е осигурена подкрепа, насочени към ефективно упражняване правото им на независим живот и соц. включване, при зачитане на правата им, съобразяване с техните възможности и специфични потребности.
  • Оказана психологическа подкрепа и консултиране на 58 лица от целевата група;
  • Осъществена индивидуална/групова супервизия на персонала на услугите.

 

Гражданите могат да получат допълнителна информация на телефон 03720/7000, вътрешен 138 – Антоанета Рамадан и вътрешен 130 – Зюлфие Али.