Община Стамболово приключва изпълнението на проект по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“

Община Стамболово приключва изпълнението на проект по  Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“

Община Стамболово приключва изпълнението на проект по  Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“

 

Към 31.12.2020 г. приключва предоставянето на услуги по закупуване на хранителни продукти, лекарства и други на територията на Община Стамболово. Социалната услуга се предоставяше по Проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община  Стамболово“, Договор № BG05M9OP001-2.101-0092 по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Дейностите по процедурата бяха насочени към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, към хора с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за които има социална необходимост от почасови услуги, самотни родители с дете/ца до 12 г, които са в невъзможност да оставят децата си сами.

При планувани 23 потребителя, в периода на изпълнение на проекта май-декември 2020 година бяха обслужени повече от 40 лица от целевата група.

Проектът със срок на изпълнение 13.05.2020 г. – 31.12.2020 г. е финансиран от ОП РЧР и от ЕС, чрез ЕСФ на обща стойност 37 605,00 лева,  разпределени както следва:

Средства от ЕСФ – 85% - 31 964,25 лева

Национално съфинансиране – 15% - 5 640,75 лева

  Ръководството на община Стамболово изказва своята удовлетвореност от навременната подкрепа от страна на МТСП, чрез ОП РЧР, за подпомагане преодоляването на стреса, изолацията и ограниченията наложени на възрастните и самотни жители на общината от влошената епидемиологична обстановка поради КОВИД 19.

Уведомяваме гражданите, че при необходимост от подкрепа за закупуване на продукти и други услуги, особено за лица поставени под карантина от здравните власти, ще продължим да се грижим за тях. Заявки могат да се подават в общинския кризисен щаб, на кметовете на населените места или в общински център на телефон: 0879/ 635852 всеки ден от 9:00 до 15:30 часа.

Могат да се обаждат самотно живеещи възрастни хора, болни, трудноподвижни или поставени под карантина лица, за да им се доставят необходимите храни и медикаменти.

Информацията, с телефони за контакт, е публикувана на официалната интернет страница на Община Стамболово.

 

АДНАН ЙЪЛДЪЗ

КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВОФайлове:

Публикация Приключване на проект.pdf Публикация Приключване на проект.pdf - 23.12.2020 15:25