Община Стамболово подписа договор за предоставяне на БФП по проект "Основен ремонт на ОУ "Христо Ботев", с. Долно Ботево"

Община Стамболово подписа договор за предоставяне на БФП по проект

На 09.02.2021 г. в офиса на Местна инициативна група Стамболово-Кърджали 54 се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект  "Основен ремонт на ОУ "Христо Ботев", с. Долно Ботево, oбщина Стамболово с бенефициент Община Стамболово. Проектът е на стойност – 132 937,32 лв. и се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по  мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, от Стратегията за ВОМР на МИГ Стамболово-Кърджали 54.

Основни дейности по проекта са извършване на строителни-монтажни дейности - основен ремонт на ОУ "Христо Ботев", с. Долно Ботево, oбщина Стамболово и консултантски услуги за подготовка и управление на проекта.

С изпълнението на проектно предложение се цели да се постигне:

- изпълнение на ремонтни дейности по покрива, включващи: демонтиране и цялостна подмяна на покривното покритие от керамични керемиди; на дървената обшивка, на челните дъски, както и на улуците и во-досточните тръби;

 - изпълнение на ремонтни дейности по фасадата на сградата, пряко свързани с повишаване на енергийните характеристики.

 

Реализацията на предвидените СМР по сградата на ОУ "Христо Ботев", с. Долно Ботево ще доведе до:

- ин

вестиция в образователна инфраструктура извън общинския център, за да може да се предостави равен достъп до образование на  учащите се в общината, независимо от тяхното ме

стоживеене;

- подобрение на образователната инфраструктура и подобряване условията на учене за подрастващите.

Проектът е насочен директно към учащите се до 7 клас, като индиректния му обхват засяга широк кръг от населението на общината, включващо родителите и семействата на учениците. Това ще спомогне за задържане на населението в община Стамболово и за предотвратяването на обезлюдяването ѝ или оставане само на възрастно население по тези места. Наличието на образователни услуги е едно от водещите условия за присъствието на младежи, млади семейства и деца в Долно Ботево и съседните села.