Община Стамболово обявява подбор на кандидати за потребители по проект „Патронажна грижа + в община Стамболово”

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение на Проект „ Патронажна грижа + община Стамболово“, административен договор № BG05M90P001-6.002-0209-C01, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,

 

Община Стамболово

обявява подбор на кандидати за потребители

по проект  „Патронажна грижа + в община Стамболово”

 

В рамките на проект „Патронажна грижа + в община Стамболово“ ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора и други уязвими групи, живеещи на територията на община Стамболово.

Целта на Направление 1 „Патронажна грижа“ е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа във връзка превенция разпространението на COVID-19.

Допустими лица, които да ползват почасови здравно-социални услуги в домашна среда, са:

  • хора с увреждания;
  • възрастни хора в невъзможност от самообслужване;
  • лица над 54 г.;
  • други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19;
  • лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Дейностите ще се предоставят от специализиран екип – медицинско лице, психолог и домашни помощници на минимум 24 лица за до 2 часа на ден за срок от 12 месеца.

Кандидат - потребителите на услугата „Патронажна грижа“ е необходимо да подадат следните документи:

1. Заявление от кандидата (по образец);

2. Заверено копие на документ за самоличност;

3. Заверено копие на документ за самоличност на представителя (ако е приложимо);

4. Пълномощно с нотариална заверка на подписите (ако е приложимо) - в случай на упълномощаване;

5. Декларация за обработка на лични данни (по образец);

6. Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК (копие), епикриза или друг медицински документ (ако е приложимо).

 

За почасовите мобилни здравно – социални услуги в домашна среда не се заплаща месечна потребителска такса.

 

Образците на необходимите документи за кандидатстване за потребители на услугата „Патронажна грижа“ могат да бъдат получени на място в Центъра за административно обслужване на Община Стамболово.

Документите може да се подават лично или от представител в Центъра за административно обслужване на Община Стамболово, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч.

Срок за подаване на документи – до 30.09.2021 г. включително.

 

На лицата, които са подали необходимите документи и отговарят на изискванията за допустимост, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите от екип специалисти, които ще извършат посещение на място в дома на кандидата за потребител и ще оценят потребността от здравна и/или съответно социална грижа.

Въз основа на изготвената оценка на потребностите ще се извърши подбор и класиране на най–нуждаещите се потребители от услугата, до запълване на бройката от потребители по проекта.

 

Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в Община Стамболово.


Файлове: