Община Стамболово обявява подбор на кандидати за потребители по проект „Грижа в дома в община Стамболово“

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение на Проект „Грижа в дома в община Стамболово“,

Административен договор № BG05SFPR002-2.001-0126-С01, финансиран от

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",

съфинансирана от Европейския съюз

Община Стамболово

обявява подбор на кандидати за потребители

по проект „ Грижа в дома в община Стамболово“

 

В рамките на проект „Грижа в дома в община Стамболово“ ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на нуждаещи се възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, живеещи на територията на община Стамболово.

Дейностите ще се предоставят от специализиран екип – медицинско лице, рехабилитатор и домашни помощници на 58 лица за срок от 12 месеца.

Кандидат - потребителите на услугата „Грижа в дома“ е необходимо да подадат следните документи:

1. Заявление от кандидата (по образец);

2. Заверено копие на документ за самоличност;

3. Заверено копие на документ за самоличност на представителя (ако е приложимо);

4. Пълномощно с нотариална заверка на подписите (ако е приложимо) - в случай на упълномощаване;

5. Декларация за обработка на лични данни (по образец);

6. Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК (копие), епикриза или друг медицински документ (ако е приложимо).

 

За почасовите мобилни здравно – социални услуги в домашна среда не се заплаща месечна потребителска такса.

 

Образците на необходимите документи за кандидатстване за потребители на услугата „Грижа в дома“ могат да бъдат получени на място в Центъра за административно обслужване на Община Стамболово.

Документите може да се подават лично или от представител в Центъра за административно обслужване на Община Стамболово, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч.

Срок за подаване на документи – до 07.04.2023 г. включително.

 

На лицата, които са подали необходимите документи и отговарят на изискванията за допустимост, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите от екип специалисти, които ще извършат посещение на място в дома на кандидата за потребител и ще оценят потребността от здравна и/или съответно социална грижа.

Въз основа на изготвената оценка на потребностите ще се извърши подбор и класиране на най–нуждаещите се потребители от услугата, до запълване на бройката от потребители по проекта.

 

Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в Община Стамболово.

 

Гражданите могат да получат допълнителна информация на телефон 03720/7000, вътрешен 138 – Антоанета Рамадан и вътрешен 130 – Зюлфие Али.