О Б Я В Л Е Н И Е за подбор на служители на длъжност „Домашен помощник” по проект „Грижа в дома в община Стамболово“

О Б Я В Л Е Н И Е

за подбор на служители на длъжност „Домашен помощник”

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0126-С01 по проект „Грижа в дома  община Стамболово”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., Община Стамболово обявява подбор на персонал на база необходимите квалификация и опит.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ:

С всеки от одобрените кандидати, за заемане на длъжност „ Домашен помощник” се сключва срочен трудов договор, съгласно предвидения план – график за изпълнение на дейностите по предоставяне на почасови услуги в домашна среда. Краен срок за реализация на проекта и за предоставяне на услугата – 01.05.2024г.

Всички желаещи и одобрени кандидати при липса на свободни работни места ще бъдат включени в списък на чакащите и при необходимост ще бъдат потърсени.

На длъжност „Домашен помощник” ще се назначат лица на трудов договор. Лицата ще бъдат назначавани според необходимостта на потребителите.

Длъжността се заема чрез сключване на срочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ).

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект „Грижа в дома  община Стамболово”, съфинансиран със средства от Европейския съюз.

 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

Кандидатите, които желаят да заемат длъжност „Домашен помощник”, следва да отговарят на следните изисквания:

  1. Да имат навършени 18 години;
  2. Да не са осъждани;
  3. Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
  4. Умения и  нагласа  за работа с лица с увреждания или такива в невъзможност от самообслужване.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Заявление за постъпване на работа;

  1. Автобиография;
  2. Декларация за обработка на личните данни на кандидата;
  1. Копие на диплома за завършено образование;
  2. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства, по образец;
  3. Лична карта - При подаване на заявлението, кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност, който ще им бъде поискан от служителя, приемащ документите за кандидатстване, с цел сверяване на вписаните в заявлението данни. В случай на подаване на документи за кандидатстване по пощата е необходимо и прилагане на копие от Лична карта за установяване самоличността на кандидата. Върху копието следва саморъчно да бъде изписано „Давам съгласието си във връзка и с използването единствено за нуждите на проекта” и подпис.

 Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в деловодството на община Стамболово.

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Приемът на документи за кандидатстване  ще продължи до 07.04.2023 г. при необходимост ще се набират  служители до края на проекта. 

Документите за кандидатстване се подават в деловодството на община Стамболово всеки работен ден от 08.00-12.00 и от 12.30-16.00 часа.

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

Подборът протича в два етапа  - допускане и провеждане на интервю. 

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Стамболово. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати, който се изнася на таблото с обявите в сградата на Община Стамболово.

Списъкът на допуснатите до събеседване, както и датата, мястото и часът на провеждането му ще бъдат обявени на таблото с обявите в сградата на община Стамболово.

Интервюто/събеседването се провежда от Комисия. По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивировка за работа в сферата на социалните дейности.

Резултатите от подбора ще бъдат изнесени на таблото с обявите в сградата на община Стамболово.

 

Гражданите могат да получат допълнителна информация на телефон 03720/7000, вътрешен 138 – Антоанета Рамадан и вътрешен 130 – Зюлфие Али.