Община Стамболово кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд” по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

Изображение 2826

О Б Я В А

 

                  Община Стамболово кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд” по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

С реализирането на тази процедура ще се даде възможност на най-нуждаещите се лица от уязвимите групи на територията на Община Стамболово, да бъдат подпомогнати с предоставяне на топъл обяд от 01.10.2022г. до 30.09.2025г. включително.

Осигуряването на топъл обяд е насочено основно към лица и семейства, които нямат възможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа или поради наличие на увреждане или здравословни проблеми са със затруднено или невъзможно самообслужване.

 

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще се определя от Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Харманли.

 

Заявления могат да се подадат:

  • в сградата на общинска администрация Стамболово ет.4 (офиса на Център за обществена подкрепа)
  • в кметствата по населени места.

 

Крайният подбор ще се извърши от комисия назначена от кмета на община Стамболово. Лицата, които не са включени в първоначалния списък като основни потребители ще бъдат включени в списък на потребителите - резерви. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени от кметовете на населените места.


Файлове: