Община Стамболово е бенефициент по проект „ Равни възможности за децата на Стамболово“, договор № БС 33.19-5-004/ 30.09.2020 г., одобрен по конкурсна процедура 33.19-2020 на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинств

1.png

Проект „Равни възможности за децата на Стамболово“, договор № БС 33.19-5-004/ 30.09.2020 г.

 

Община Стамболово е бенефициент по проект „ Равни възможности за децата на Стамболово“, договор № БС 33.19-5-004/ 30.09.2020 г., одобрен по конкурсна процедура 33.19-2020 на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

 

Дейностите са насочени към 3-4 годишните деца в ДГ „ Звездичка“ с. Стамболово и тяхната цел е ефективна образователната интеграция и превенция и недопускане на образователна сегрегация и вторична такава.

 

Предвидените средства за Община Стамболово са в размер на 14 992,20 лева, а обслужвания брой деца е 25.

 

Срока за изпълнение на проекта е от 01.10.2020 г. до 01.07.2021 г.

 

 

 

„ Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Бенефициентът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ“.Файлове:

Proekt ravni vazmojnosti… Proekt ravni vazmojnosti za deca.pdf - 06.11.2020 14:15