Община Стамболово е бенефициент по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Стамболово“ Договор № BG05M9OP001-2.101-0092 по процедура № BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3

Община Стамболово е бенефициент по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Стамболово“ Договор № BG05M9OP001-2.101-0092 по процедура № BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент  3

Община Стамболово е бенефициент по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Стамболово“, Договор № BG05M9OP001-2.101-0092, по процедура № BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“.

Дейностите, предвидени по Компонент 3 са насочени към възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужванехора с увреждания и  възрастни в риск.

За целите на проекта „Възрастен в риск” е лице, което е:

– в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

– в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

– самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

По Проекта Община Стамболово ще наеме персонал за предоставяне на услуги по домовете за справяне с извънредната ситуация от пандемията COVID-19.

Наетите служители ще доставят хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост на нуждаещите се, закупени със средства на потребителите. Хората в нужда ще получат съдействие и в заплащане на битовите им сметки или в заявяване и получаване на неотложни административни услуги. На наетия по Проекта персонал ще бъдат осигурени лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.

Предвидените средства за Община Стамболово са в размер на 37 605,00 лева, а обслужвания брой потребители е 23.

Срока за изпълнение на проекта е 31.12.2020 г.Файлове:

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Стамболово Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Стамболово - 18.05.2020 11:58