Обсъжда се освобождаване на такса детски градини на всички деца в задължително предучилищно образование

768x432.jpg

Предвижда се пълно освобождаване от таксите за хранене за всички деца в задължително предучилищно образование в детските градини в община Стамболово. Това е записано в проект за изменение и допълниние на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стамболово.

Освободени от такса ще бъдат по-голяма част от децата, които посещават детска градина. Такса не заплащат и родителите, които отговарят на критериите и попадат в целевата група, идентифицирана от Министерство на образованието и науката във връзка с проект ВС05М20Р001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование". Дължимите от тези лица такси се заплащат на общините за сметка на проекта. А с промяната в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) на основание чл.283, ал.9, държавата подпомага заплащането от родителите на такси, дължими за дейностите по хранене в задължителното предучилищно образование. Това са децата на четири, пет и шест годишна възраст. Досега родителите на всяко дете заплащаха такса от 30 лева, дължима пропорционално на посещаемостта през месеца.

Така всички деца в задължително предучилищно образование, осъществявано от общинските детски градини ще бъдат освободени от такси - те ще се поемат изцяло от средствата, осигурени от държавния бюджет за подпомагане заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата, съгласно чл.283, ал.9 от Закона за предучилищно и училищно образование и от проект BG05M2OP001-3.005-004 “Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

С предлаганите изменения на Наредбата ще се улесни достъпът до предучилищно образование и ще се увеличи обхватът от родители с финансови облекчения, без да се нарушава размерът на приходите от такси в общинския бюджет. Очакваните резултати от предлаганите промени в Наредбата са свързани с намаляване броя на отпадналите от предучилищното образование деца и обхващане на деца, които не са включени в предучилищното образование, поради нисък социален статус или трайна безработица на родителите им. С мярката за подпомагане заплащането на таксите за ползване на детски градини ще се стимулира включването на деца, които формират основния дял на необхванатите и преждевременно напускащите образователната система. На всички деца, включени в системата на предучилищното образование ще се осигури необходимата подкрепа.