О Б Я В Л Е Н И Е за подбор на служители на длъжност „ Медицинско лице” по проект "Грижа в дома в община Стамболово"

О Б Я В Л Е Н И Е

за подбор на служители на длъжност „ Медицинско лице”

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0126-С01 по проект „Грижа в дома  община Стамболово”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., Община Стамболово обявява подбор на персонал на база необходимите квалификация и опит.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА:

 

 1. При желание от страна на потребителите ще проследява здравословното и психологическото  им състояние, съгласно компетентностите си;
 2. На място в дома на потребителя ще измерва и следи за кръвното налягане, кръвна захар и други дейности, в компетенциите и правомощията ѝ, съгласно методиката за предоставяне на услугата „Грижа в дома”;
 3. Ще подпомага потребителите при взаимоотношенията им с медицинските институции;
 4. Ще води отчет за извършените посещения  на потребителите, които са изявили желание за получаването на услуги;
 5. Подпомага дейностите на домашните помощници и други специалисти от екипа по проекта при необходимост;
 6. Дава разяснения на всички заинтересовани лица за предоставяните услуги по проекта; 
 7. Поддържа работни взаимоотношения с ръководителя и екипа за реализация на проекта, като активно му сътрудничи;
 8. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Програма ”Развитие на човешки ресурси”;
 9. Участва в провеждането на екипните срещи по проекта;
 10. Съвместно със  координаторът на услугата отговаря за всички жалби и сигнали от страна, както на служителите по предоставяне на услугите в дома на потребителите, така и за жалби от страна на самите потребители;
 11. Пряко е подчинен на ръководителя на проекта и изпълнява всички задачи поставяни от него.

 

 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ:

С всеки от одобрените кандидати, за заемане на длъжност „Медицинско лице” се сключва срочен трудов договор, съгласно предвидения план – график за изпълнение на дейностите по предоставяне на почасови услуги в домашна среда. Краен срок за реализация на проекта и за предоставяне на услугата – 01.05.2024 г.

На длъжност „Медицинско лице“ ще се назначи лице на трудов договор;

Длъжността се заема чрез сключване на срочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ).

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект „Грижа в дома  община Стамболово”, съфинансиран със средства от Европейския съюз.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

Кандидатите, които желаят да кандидатстват за длъжност „ Медицинско лице” , следва да отговарят на следните минимални изисквания:

1. Да имат навършени 18 години;

2.           Да не са осъждани;

3.           Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;

4.           Образование – висше, професионален бакалавър;

5.           Специалност – „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер” или лице с придобита професионална квалификация „акушерка"; 

6.           Условия за стаж по специалността – няма, стажа и опита  се считат  за предимство;

7.           Умения и  нагласа  за работа с лица с увреждания или такива в невъзможност от самообслужване;

8.           Допълнителни квалификации  и опит са предимство.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТА:

1. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

2. Умения за работа в екип.

  ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление за постъпване на работа по образец;
 2. Автобиография;
 3. Декларация за обработка на личните данни на кандидата по образец;
 4. Копие на диплома за завършено образование;
 5. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива;
 6. Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/ или опит в съответната сфера;
 7. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства - по образец;
 8. Лична карта - При подаване на заявлението, кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност, който ще им бъде поискан от служителя, приемащ документите за кандидатстване, с цел сверяване на вписаните в заявлението данни. В случай на подаване на документи за кандидатстване по пощата е необходимо и прилагане на копие от Лична карта за установяване самоличността на кандидата. Върху копието следва саморъчно да бъде изписано „Давам съгласието си във връзка и с използването единствено за нуждите на проекта” и подпис;

 

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в деловодството на община Стамболово.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Приемът на документи за кандидатстване  ще продължи до 07.04.2023 г. при необходимост ще се набират  служители до края на проекта. 

Документите за кандидатстване се подават в деловодството на община Стамболово всеки работен ден от 08.00-12.00 и от 12.30-16.00 часа.

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

Подборът протича в два етапа  - допускане и провеждане на интервю. 

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Стамболово. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати, който се изнася на таблото с обявите в сградата на Община Стамболово.

Списъкът на допуснатите до събеседване, както и датата, мястото и часът на провеждането му ще бъдат обявени на таблото с обявите в сградата на община Стамболово.

Интервюто/събеседването се провежда от Комисия. По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивировка за работа в сферата на социалните дейности.

Резултатите от подбора ще бъдат изнесени на таблото с обявите в сградата на община Стамболово.

 

Гражданите могат да получат допълнителна информация на телефон 03720/7000, вътрешен 138 – Антоанета Рамадан и вътрешен 130 – Зюлфие Али.