На 11.03.2021 година Кметът на община Стамболово – Аднан Йълдъз подписа договор с ИД № BG06RDNP001-8.004-0010-C01 с ДФ „Земеделие“

лого

 

На 11.03.2021 година Кметът на община Стамболово – Аднан Йълдъз подписа договор с ИД № BG06RDNP001-8.004-0010-C01 с ДФ „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проект: „Дейности по предотвратяване на щети от горски пожари в горите на територията на община Стамболово“ по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ на мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони / ЕЗФРСЗ/.

 

Обща стойност на проекта : 2 250 936,93 лева без ДДС

Размер на частно финансиране: 652 770,43 лева без ДДС

Срок за изпълнение : 36 месеца от дата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с ДФЗ.

 

Кратко описание на проекта :

Проектното предложение предвижда  реконструкция и рехабилитация на горски пътища с обща дължина 9685,00 в горската територия на община Стамболово, както и изграждане на един брой нов Резервоар за противопожарни нужди, изграждане на минерализовани ивици и лесокултурни прегради 

 

Цел на проекта:

Проектното предложение предвижда  реконструкция и рехабилитация на горски пътища с обща дължина 9685,00 в горската територия на община Стамболово, както и изграждане на един брой нов Резервоар за противопожарни нужди, изграждане на минерализовани ивици и лесокултурни прегради с което ще се предотврати възникването на пожари, както и за ограничаване на разпространението и за бързото им потушаване 

 

Очаквани резултати:

Реализирането на настоящия проект ще подобри жизнената средата и качеството на живот, което ще допринесе за задържане на живущото население в общината и за привличане на повече туристи и постоянно пребиваващи; ще се намалят емиграционните процеси и ще се създадат условия, които биха могли да привлекат инвеститорите, което пък ще доведе до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в общината. В дългосрочен аспект пък, постигнатия икономическия растеж, ще донесе социални и икономически ползи за обществото и населението на общината, под формата на печалба от собствен бизнес и развит туризъм, висока заетост. Проекта е насочен към подобряването на условията на живот, облагородена горска територия и опазването и от възникване на горски пожари. Предвид естеството на проекта, а именно опазване на горските територии които са за общо ползване без разлика от пол, възраст и етническа принадлежност проекта е насочен към цялото население на общината. Предвиденото проектно предложение отговаря на всички екологични норми, тъй като също е съгласувано с компетентните органи, прилагащи Закона за опазване на околна среда и водите.