Министерството на финансите публикува данните за финансовото състояние на общините към края на 2019 г. и на общините със съгласувани планове за финансово оздравяване

65.png

Анализът на данните показва, че в края на 2020 г. спрямо 2019 г. намалява броят на общините, отговарящи на условията за финансово оздравяване по чл. 130а от ЗПФ. Наблюдава се относително еднаква структура на разходите по икономически елементи, но се отбелязват и тенденции за по-добро управление на бюджетните средства от страна на редица общини.

Средният дял на приходите в общите постъпления за страната намалява до 30,76 %, спрямо 34,92 % в края на 2019 г. Към края на 2020 г., общо 43 общини отчитат дял на приходите от общите постъпления, по-висок от средния за страната. Средният за страната дял на покритие на разходите за местни дейности с приходи се повишава до 82,9 %, спрямо 78,02 % през 2019 г., като 62 общини постигат резултат над средното за страната (при 64 в края на 2019 г.). По отношение на бюджетното салдо спрямо общите постъпления по отчет – средното равнище за страната към края на 2020 г. е 5,29 % (при -2,90 % в края на 2019 година). Броят на общините, отчитащи резултат над средния към края на 2020 г., е 143 и е по-малък спрямо този към края на 2019 г., когато общините са били 149. На национално ниво отчетеният излишък по общинските бюджети достига 409,2 млн. лева. Средното за страната равнище на размера на дълга, като процент от отчетените приходи, изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ, запазва относителната стабилност на ниво от 52,76 % (при 52,75 % за 2019 г.). Делът на просрочените задължения от отчетените приходи, изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ на национално равнище за страната спада до 4,68 % в края на 2020 г. (при 6,27 % през 2019 г.).

Общините, които отговарят на три и повече от критериите по чл. 130а от Закона за публичните финанси за класирането им като общини с финансови затруднения през 2021 г., въз основа на данните от годишните отчети за касово изпълнение на бюджетите на общините, оборотните ведомости и информацията по чл. 5а от Закона за местните данъци и такси към края на 2020 г., са 9 общини (3,4 % от всички в страната) – Симитли, Белоградчик, Брегово, Димово, Балчик, Белово, Велинград, Септември и Доспат. Към края на 2019 г. общините по този показател са 16 или 6 %.

Общините, които през 2021 г. отпадат от списъка за финансово оздравяване, са 11 – Струмяни, Созопол, Аврен, Добрич, Кърджали, Кочериново, Сапарева баня, Неделино, Чепеларе, Минерални бани и Стамболово. Приетите от тяхна страна мерки и планове за оздравяване са довели до положителни резултати и подобряване на един или повече от показателите, въз основа на които се прави оценка на финансовото им състояние. Общините, които попадат в списъка за финансово оздравяване през 2021 г., но не фигурират в този за 2020 г., са 4 – Симитли, Балчик, Белово и Доспат. Община Балчик е определена като такава за пръв път от въвеждането на условията по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ за определяне на общини с финансови затруднения. Общините, които трайно попадат в списъка за финансово оздравяване в периода 2016-2021 г., са 2 – Димово и Септември.

На основание на чл. 93, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. като общини с финансови затруднения се определят и общините Хисаря, Николаево и Чирпан, тъй като наличните към края на 2020 г. задължения към доставчици в отчетна група сметки за средства от Европейския съюз, по данни от сборните годишни оборотни ведомости на съответните общини, надвишават 50 на сто от отчетените към края на годината разходи по бюджета на общината, независимо дали са налице условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

Детайлна информация за финансовото състояние на общините към края на изминалата година и за съгласуваните от министъра на финансите планове за финансово оздравяване на общините можете да видите в публикувания анализ.

И през 2021 г. усилията на Министерството на финансите ще бъдат в посока да се подобри ефективността на управление на общинските бюджети.

 

Източник: Министерство на финансите https://www.minfin.bg/bg/news/11330