Днес отвориха отново врати филиалите на детска градина „ Звездичка“ с. Стамболово в селата Голям извор, Малък извор и Силен.

Изображение 2595

Ремонтът бе извършен по проект „ Реконструкция на Детска градина „ Звездичка” - сграда в УПИ II, кв. 22 по плана на с. Малък извор, сграда с. Голям извор в УПИ II, кв. 31 по плана на с. Голям извор и сграда с. Силен в УПИ VI, кв. 4 по плана на с. Силен, община Стамболово, обл. Хасково” по Подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Обща стойност на проекта: 921 099,16 лева без ДДС.

Резултати от изпълнението на проекта:

· Осигурена подходяща и достъпна образователна инфраструктура в община Стамболово чрез реконструираните бази на ДГ „Звездичка” в с. Малък извор, с. Голям извор и с. Силен.

· Благоустроени и озеленени прилежащи терени чрез изградени площадки, подменени съществуващи огради, озеленени райони с оформени кътове за отдих и др.

· Подобрени условия за живот на населението в с. Малък извор, с. Голям извор и с. Силен, както и намалени емиграционни процеси чрез повишено общо благосъстояние на жителите на населените места.

Кметът на община Стамболово г-н Аднан Йълдъз подчерта, че Общината използва всички възможности за финансиране на проекти в образователната инфраструктура. „ Искаме всички филиали на детска градина „ Звездичка“ с. Стамболово да са модерни и приветливи за децата. Нашите деца заслужават само най-доброто“.