ДГ,,Звездичка”,община Стамболово спечели проект,,Творческо пространство за нашите деца”

ДГ,,Звездичка”,община Стамболово спечели проект,,Творческо пространство за нашите деца”

ДГ,,Звездичка”,община Стамболово спечели проект,,Творческо пространство за нашите деца”,Договор № БС33.19-1-025/29.09.2020 г.,по процедура 33.19-2020-Приоритет 1 в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Настоящият проект,,Творческо пространство за нашите деца” ще се реализира на територията на община Стамболово в ДГ,,Звездичка” и филиали.Продължителността на изпълнението му е 9 месеца.

Участие ще вземат 45 деца в 4 клуба по интереси.

Основната цел е да се подобрят условията за равен достъп до образование,традиции и умения чрез допълнителни занимания на деца,чийто майчин език не е български.Ще се даде възможност да се мотивират децата от ромски произход да участват активно в творческия процес,да променят отношението към образованието в резултат на  по-добра подготовка и занимания,които ще развият уменията им в областта на изкуствата.Чрез реализирането на проекта ще бъде изградено българско национално самосъзнание у децата от различните етноси.

Планираните дейности по проекта са:

1.Организация и управление.

2.Информация и публичност.

3.Опазване и съхранение на природните забележителности чрез екологични инициативи.

4.Организиране и реализиране на традициите на трите етноса-български,турски,ромски.

5.Организиране и реализиране на празник,,В ритъма на многообразието”.

6.Организиране и реализиране на празник,,Гергьовден,Хъдърлез,Ерделез”.

Предвидените средства за община Стамболово са в размер на 12 515 лв.

Срокът за изпълнение на проекта е 30.06.2021 г.

 

 

„ Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Бенефициентът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ“.Файлове:

ДГ Звездичка община Стамболово спечели проект Творческо пространство за нашите деца.pdf ДГ Звездичка община Стамболово спечели проект Творческо пространство за нашите деца.pdf - 06.11.2020 14:28