Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Стамболово

 

Наредба за управление на общинските пътища

на територията на община Стамболово

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1.(1). С тази Наредба се определят условията и реда за придобиването в собственост, управлението, ползването и изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътища от общинската пътна мрежа на община Стамболово.

(2). отм. с Решение № 183/27.04.2017 г. на ОбС

1. селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи;

2. горските пътища;

3. частните пътища, неотворени за обществено ползване.

Чл.2.(1). Пътищата на територията на общината образуват единна пътна мрежа и служат предимно за превоз на пътници и товари.

(2). Пътната мрежа се развива съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията на нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и безопасността на движението.

(3). Общинските пътища са свързани с републиканските пътища или с улиците в населените места.

 

Чл.3.(1). Общинските пътища са част от местната пътна мрежа, в която се включват и частните пътища.

(2). Общинските и частните пътища са отворени за обществено ползване, осигуряват транспортни връзки от местно значение и са свързани с републиканските пътища.

(3). Списъците на общинските пътища и промените в тях се утвърждават от Министерския съвет по предложение на Министъра на регионалното развитие и благоустройство, съгласувано с Кмета на общината след решение на общинския съвет.

(4). Областната администрация издава списък на общинските пътища.

 

Чл.4. Пътищата имат следните основни елементи:

1. обхват;

2. пътни съоръжения;

3. пътни принадлежности.

Чл.5.(1). Ограничителната ивица от двете страни на общинските пътища е с ширина един метър.

(2). Ограничителната строителна линия при общинските пътища е 10м., измерена хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края на платното за движение или на лентата за аварийно спиране.

Чл.6.(1). изм. и доп. с Решение № 370/12.09.2023 г. на ОбС Техническите параметри на местните пътища извън границите на населените места и селищните образувания, трябва да отговарят на границите на нормативни стойности, установени с нормите за проектиране на пътища, определени с Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2). Общинските пътища могат да бъдат с по-висока степен на техническа изграденост от нормативната при доказана техническа и икономическа целесъобразност. В този случай по-високата степен на техническа изграденост на пътя не води до промяна на неговите функции и значение в транспортната система.

 

 

ГЛАВА ВТОРА

СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА

 

 

Раздел І

Собственост

 

 

Чл.7.(1). Общинска собственост са местните пътища на територията на общината, които осигуряват маршрути от общински интерес.

(2). Маршрути от общински интерес са тези, които отговарят на едно от следните условия:

 1. свързват населените места в общината помежду им с общинския или с областния център;
 2. осигуряват транспортни връзки с други общински пътища, като образуват с тях непрекъсната пътна мрежа, свързана с републиканските пътища;
 3. осигуряват транспортни връзки с местности, курорти, жп гари, пристанища, културно-исторически паметници и други обекти от местно значение;
 4. свързват населени места с обходни пътища от републиканската пътна мрежа.

 

Чл.8. Дължината на местната пътна мрежа се променя в следните случаи:

 

 1. изм. и доп. с Решение № 370/12.09.2023 г. на ОбС при промяна на характера на собствеността на съществуващите пътища – публична собственост на държавата или на общината – по предложение на Кмета на общината или на Агенция „Пътна инфраструктура.
 2. при промяна на собствеността на съществуващите общински и частни пътища – по силата на съществуващата нормативна уредба и взаимна договореност между общината и съответните физически или юридически лица;
 3. при промяна на характера на съответния маршрут, което води и до промяна на функциите на пътя в транспортната система на страната;
 4. при изграждане на общината на нови общински пътища.

 

Чл.9.(1). Собствеността на общината се разпростира върху всички основни елементи на пътищата – обхват, пътни съоръжения и пътни принадлежности, както и върху всички изоставени при реконструкцията пътни участъци, които са запазени и не е възстановено първоначалното предназначение на земята.

(2). Общинските пътища са публична общинска собственост.

 

Чл.10. Собствеността на пътищата се променя в следните случаи:

 

 1. при промяна на функциите и значението на пътя, чрез обявяването му по съответния ред за публична държавна собственост, съответно – за публична общинска собственост;
 2. при отчуждаване на частни пътища при условията и по реда на Закона за общинската собственост;
 3. въз основа на подадено писмено заявление от физически или юридически лица за прехвърляне на собствеността на общински път и решение на общинския съвет за промяна на публична собственост на пътя в частна.

 

Чл.11.(1) изм. и доп. с Решение № 370/12.09.2023 г. на ОбС Промяната на собствеността на пътя се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на Министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения.

(2). изм. и доп. с Решение № 370/12.09.2023 г. на ОбС Предложенията за промяна на собствеността на пътищата се подготвят и представят в Министерството на регионалното развитие и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения от:“

 1. изм. и доп. с Решение № 370/12.09.2023 г. на ОбС председателя на Управителния съвет на Агенция „ Пътна инфраструктура“ /АПИ/ след решение на Управителния съвет, съгласувано със съответните общини – за промяната в публична общинска собственост;
 2. изм. и доп. с Решение № 370/12.09.2023 г. на ОбС Кметът на общината след съгласуване с „АПИ“ – за промяна в публична общинска собственост на пътища, публична държавна собственост или на пътища, частна собственост и обратно /или на общинските пътища в частни.

(3). Преписката по ал.2 съдържа:

 

 1. решение на общинския съвет за промяна на публичната собственост между държавата и общината или за промяна на собствеността на частни пътища в собственост на общината или обратно;
 2. изм. и доп. с Решение № 370/12.09.2023 г. на ОбС решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
 3. отм. с Решение № 370/12.09.2023 г. на ОбС.
 4. отм. с Решение № 370/12.09.2023 г. на ОбС.

 

 

Раздел ІІ

Обществено ползване на пътищата. Концесии

 

 

Чл.12.(1). Общинските пътища са отворени за обществено ползване при спазване на правилата, установени със Закона за общинската собственост и Закона за движение по пътищата.

(2). Частните пътища могат да бъдат отворени за обществено ползване, когато това се налага от обществен интерес по решение на общинския съвет и със съгласието на собственика при договаряне на взаимоотношенията.

(3). В договора по ал.2 се определя вида и размера на дължимото обезщетение и задълженията на страните по поддържането и ремонта на пътя.

(4). Договора по ал.2 се сключва от Кмета на общината.

 

Чл.13.(1). За отделни общински и частни пътища или отделни участъци от тях могат да се въвеждат временни забрани за обществено ползване при извършване на ремонтни работи, при природни бедствия и аварии, при неблагоприятен водотоплителен режим на настилката, при възникване на опасност за сигурността на движението и при провеждане на масови спортни мероприятия.

(2). Забраните или разрешенията за въвеждане на забрани по ал.1 по искане на трети лица се издават от Кмета на общината, по предложение на сектор “КАТ – Пътна полиция” при РДВР.

(3). Когато с разрешенията по ал.2 се въвеждат забрани за обществено ползване повече от 8 часа, задължително се сигнализира и указва обходен маршрут.

 

Чл.14.(1). изм. и доп. с Решение № 370/12.09.2023 г. на ОбС Концесия върху общинските пътища или върху отделни участъци или пътни съоръжения от тях се възлага при условията и по реда на Закона за концесиите.

(2). изм. и доп. с Решение № 370/12.09.2023 г. на ОбС С документацията за участие по чл. 78, ал. 1 от Закона за концесиите се определят условията и редът, при които концесионерът може да събира концесионна ТОЛ такса и/или да получава други плащания включително от страна на концедента.

(3). изм. и доп. с Решение № 370/12.09.2023 г. на ОбС Концесионната територия обхваща конкретен общински път или отделен негов участък и съответстващите им площи по чл. 5 от ЗП.

 

 

Раздел ІІІ

Отчуждаване. Ограничения на собствеността

 

 

Чл.15.(1). Недвижими имоти – собственост на физически и юридически лица, необходими за изграждане и реконструкция на общински пътища се отчуждават при условията и по реда на Закона за общинската собственост.

(2) Когато за изграждането или реконструкцията на общински пътища се засягат земеделски земи или гори и земи от горския фонд, промяната на предназначението им се извършва при условията и по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, респективно на ЗГ и ППЗГ.

Чл.16.(1). Земи извън границите на урбанизираните територии – собственост на Държавата, на физически и юридически лица, могат да се използват временно за нужди, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на пътища при условията и по реда на Закона за задълженията и договорите.

(2). Промяната на предназначението на земеделските земи или на горите и земите от горския фонд, както и ползването им се осъществяват при спазване на разпоредбите на ЗОЗЗ, респективно – на ЗГ и ППЗГ.

(3). В случаите по ал.1 договорите се сключват от Кмета на общината.

(4). В договора по ал.3 се определят условията и срока за ползване на земята, размера на наема или на правото на ползване и дължимото обезщетение, ако такова е предвидено.

(5). Временното ползване се допуска за срок не по-дълъг от пет години, след което земите се възстановяват съобразно тяхното предназначение от общината и се връщат на собственика.

 

Чл.17.(1). При стихийни бедствия и аварии, при които се прекъсва движението по пътищата и за неговото възстановяване се налага да се построи обходен път, земите за временно ползване могат да се вземат преди да се извършат процедурите по чл.16.

(2). Завземането на земите в случаите по ал.1 се извършва със Заповед на Кмета на общината.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА

 

 

Раздел І

Общи положения

 

Чл.18.(1). Разрешенията за специално ползване на пътищата се издава по искане на заинтересуваните лица при условията и по реда на чл.26 от Закона за пътищата и тази Наредба.

(2) Разрешенията за специално ползване на общинските пътища се издава от Кмета на общината.

(3) При промяна на заинтересованото лице разрешението за специално ползване се преиздава.

(4) Разрешението за специално ползване на общинските пътища се издава по образец, утвърден с Наредбата за специално ползване на пътищата.

(5) За разрешенията за специално ползване на пътищата се събират такси, определени от общинския съвет.

 

Чл.19.(1). отм. с Решение № 183/27.04.2017 г. на ОбС

1. отм. с Решение № 183/27.04.2017 г. на ОбС

2. отм. с Решение № 183/27.04.2017 г. на ОбС

3. отм. с Решение № 183/27.04.2017 г. на ОбС

4. отм. с Решение № 183/27.04.2017 г. на ОбС

 

(2). Отказите по ал.1 се мотивират писмено.

 

Чл.20. Разрешенията за специално ползване на пътищата се отменят при неспазване условията, предвидени в тях, при неспазване и при нанасяне на повреди и щети на пътищата.

 

 

Раздел ІІ

Изграждане и експлоатация на крайпътна инфраструктура

 

 

Чл.21.(1). Търговски крайпътни обекти са всички сгради и съоръжения за обслужване на пътуващите и на пътните превозни средства заедно с прилежащия им терен, като: къмпинги, мотели бензиностанции, газостанции, заведения за хранене, магазини, гаражи и паркинги, пунктове за техническо обслужване на автомобили и пунктове за ремонт на аварирали по пътя автомобили и други, в които се осъществява търговска дейност по смисъла на Търговския закон.

(2). Търговски крайпътни обекти са и други крайпътни обслужващи комплекси по смисъла на § 1, т.9 от Закона за пътищата.

(3). Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, Раздел ІІІ от Закона за устройство на територията.

(4). отм. с Решение № 183/27.04.2017 г. на ОбС.

 

Чл.22. Към искането за издаване на разрешение за специално ползване заинтересованите лица прилагат:

 1. отм. с Решение № 183/27.04.2017 г. на ОбС.
 2. копие от документ за платена такса за издаване на разрешението;
 3. отм. с Решение № 183/27.04.2017 г. на ОбС.
 4. отм. с Решение № 183/27.04.2017 г. на ОбС.
  • схема с точното километрично местоположение на обекта, разположението му спрямо оста на пътя и отстоянието му от ръба на пътната настилка;
  • напречни профили в подходящ мащаб на характерни места в обхвата на пътя.

 

Чл.23.(1). Разрешението по чл.18, ал.1 от ЗП се издава, когато:

 1. не са на лице основанията за отказ по чл.19, ал.1;
 2. са спазени изискванията на Наредба №1 от 2000 г. за проектиране на пътища и на нормите за проектиране към нея;
 3. отстоянието на търговския крайпътен обект от възли и кръстовища дава възможност за изграждане на пътни връзки към него при спазване на изискванията на Наредбата по ал.2, като се осигури зона за преплитане преди връзките за главните направления;
 4. съседни търговски крайпътни обекти са проектирани като крайпътни обслужващи комплекси, задължително отделени от платното за движение с разделителна ивица и локално пътно платно с общи вход и изход;
 5. проектът за сигнализация на обекта отговаря на изискванията на Наредбите по чл.14 от Закона за движение по пътищата;
 6. проектът предвижда повърхностните и отпадъчните води от площадката на търговския крайпътен обект да се отвеждат по начин, който не застрашава целостта на пътното тяло.

 

(2). Не се разрешава изграждане на нови пътни връзки в зоните за престрояване пред кръстовища и пътни възли, в обхвата на кръгови кръстовища, шлюзове, връзки на пътни възли и уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети.

 

Чл.24.(1). Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговския крайпътен обект и пътни връзки към него се издава по искане на заинтересованото лице при изпълнени условия в разрешението за специално ползване чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него и е задължително условие за издаване на разрешително за ползване по смисъла на Глава единадесета от Закона за устройство на територията.

(2). отм. с Решение № 183/27.04.2017 г. на ОбС

(3). Разрешението за специално ползване по ал.1 е валидно от датата на издаване на разрешението за ползване на строежа по смисъла на чл.177 от Закона за устройство на територията, от която дата се дължи и таксата по чл.18, ал.2 от Закона за пътищата.

Чл.25. Дължимата такса за специално ползване чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него, определена от общинския съвет и се заплаща в едномесечен срок от датата на издаване на разрешението за ползване на строежа.

 

 

Раздел ІІІ

Изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения в обхвата на пътя

 

 

Чл.26.(1). Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение е задължително условие за издаване на разрешение за поставяне по смисъла на Глава осма, раздел ІІІ от Закона за устройство на територията.

(2). отм. с Решение № 183/27.04.2017 г. на ОбС

 

Чл.27. Към искането за специално ползване по чл.26 заинтересованото лице прилага:

 1. отм. с Решение № 183/27.04.2017 г. на ОбС
 2. копие от документ за платена такса за издаване на разрешението;
 3. отм. с Решение № 183/27.04.2017 г. на ОбС

 

Чл.28.(1). Разрешение за изграждане на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се издава, когато:

 1. не са налице основанията по чл.19, ал.1;
 2. рекламното съоръжение отстои не по-малко от 500м от пътни възли и кръстовища за общинските пътища;
 3. рекламното съоръжение не ограничава видимостта на сигнализацията с пътни знаци;
 4. отм. с Решение № 183/27.04.2017 г. на ОбС
 5. разстоянието между отделните рекламни съоръжения по посока на движението е не по-малко от 200м.

 

(2). Отказва се издаването на разрешение за изграждане на рекламни съоръжения:

 1. в зони с ограничена видимост;
 2. в уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети;
 3. окачени на конструкцията мостови съоръжения и надлези;
 4. в тунели и на разстояние по-малко от 200м;
 5. в средната разделителна ивица;
 6. изградени като премостващи конструкции над общинските пътища;
 7. наподобяващи пътните знаци и указателни табели по форма, цвят, съдържание и символи.

 

Чл.29.(1). Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение се издава по искане на заинтересованото лице при изпълнение на условията в разрешението за специално ползване чрез изграждане на рекламно съоръжение и е задължително условие за издаване на разрешение за ползване по смисъла на Глава единадесета от Закона за устройство на територията.

(2) отм. с Решение № 183/27.04.2017 г. на ОбС

(3) Разрешението за специално ползване по ал.1 е валидно от датата на издаване на разрешението за ползване на строежа по смисъла на чл.177 от Закона за устройство на територията, от която дата се дължи и таксата.

(4) Всяко съчетание на пътните знаци с рекламен материал се счита за реклама.

 

Чл.30. Дължимата такса за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение, се заплаща в едномесечен срок от датата на издаване на разрешение за ползване на строеж.

 

Раздел IV

Прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя

 

 

Чл.31. отм. с Решение № 183/27.04.2017 г. на ОбС

Чл.32. Разрешение за специално ползване на пътя чрез прокарване на подземни и надземни проводи и съоръжения на техническата инфраструктура се изисква при:

 1. отм. с Решение № 183/27.04.2017 г. на ОбС
 2. пресичане на пътя от подземни или надземни проводи и съоръжения;
 3. отм. с Решение № 183/27.04.2017 г. на ОбС

 

Чл.33. Към искането по чл. 31 заинтересуваното лице прилага:

удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;

 1. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
 2. технически или работен проект за съответния вид специално ползване на пътя.

 

Чл.34.(1). Разрешение за специално ползване чрез прокарване на подземни и надземни проводи в обхвата на пътя се допуска, при условие, че проводът или съоръжението са проектирани така, че по време на експлоатация и в случаи на авария няма да застрашават елементите на пътя и безопасността на движението.

(2). Едновременно с разрешението за специално ползване на пътя чрез прокарване на подземни и надземни проводи и съоръжения и ремонт в обхвата на пътя може да бъде поискано и разрешение за специално ползване на пътя при временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя.

(3). В случаите на внезапно произлезли повреди ремонтната дейност се осъществява съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗП, като заедно с уведомяването на техническата служба на общината се заплаща съответната такса за временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя и се прилага проект /схема/ за временна организация на движението при извършване на ремонт.

 

Раздел V

Временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

 

 

Чл. 35. Разрешенията за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя се издават по образец, утвърден от кмета на общината.

Чл.36. Разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя се изисква при:

 1. провеждане на автомобилни ралита, състезания и други масови мероприятия, при които се налага спиране на движението на пътни превозни средства и отклоняването им по временни маршрути или въвеждане на ограничения за движението им;
 2. ограничаване, прекъсване, отклоняване, спиране или въвеждане на ограничения на движението при извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи при изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях, изграждане на рекламни съоръжения или прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения;
 3. извършване на други неупоменати дейности в чл. 26, ал. 1 и 2 от ЗП, които изискват ограничаване, прекъсване, отклоняване, спиране или въвеждане на други ограничения за движението.

 

Чл. 37. Към искането по чл. 35 заинтересуваното лице прилага:

 1. проект или схема за временна организация на движението;
 2. копие от разрешението за строеж – в случаите, когато такова се изисква от ЗУТ;
 3. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението.

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

 

 

Чл. 38.(1). Общинските пътища се управляват от кмета на общината, а частните пътища – от собствениците им.

(2) Общините и собственици на частни пътища съгласуват с Изпълнителна агенция “Пътища” проектите за изграждане и експлоатация на улиците, част от републиканската пътна мрежа и свързване на общинските пътища с републиканските.

Чл. 39. Кметът на общината:

 1. организира, ръководи и контролира дейностите, свързани с изграждането, ремонта, поддържането и управлението на ОПМ.
 2. организира, възлага и контролира дейностите, свързани с непосредственото изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища.
 3. организира и осъществява защита на общинските пътища, включително на пътните съоръжения и принадлежностите на пътя.
 4. осигурява общественото ползване на общинските пътища чрез регулиране и контрол, даване на разрешения или въвеждане на забрана за ползване.
 5. издава и отнема разрешения за специално ползване на пътищата.
 6. съставя актове за нарушения по тази наредба или упълномощава длъжностни лица в администрацията, кметове и кметски наместници на населени места на територията на общината да съставят актове за установяване на нарушенията и издава наказателни постановления.

 

Чл.40.(1). В зоната на оста на пътя до ограничителната строителна линия се забранява извършването на всякакво строителство, подобрения или разширения на съществуващите обекти, освен тези които са предназначени за обслужване на пътуващите, при условие, че е гарантирана безопасността на движението.

(2). В обхвата на пътя се забранява:

 1. извършването на каквито и да било работи по пътното платно, преди да бъдат поставени необходимите предупредителни и сигнални знаци;
 2. поставянето и складирането на материали, които не се необходими за пътя или са резултат от битова или стопанска дейност в съседни имоти;
 3. движение на верижни трактори и машини или коли с назъбени колела и гуми с шипове по асфалтови покрития, освен в случаите на снегопочистване;
 4. превоз на мокри товари, които наводняват пътното платно;
 5. влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали;
 6. влаченето на дървета, слама и др. подобни по пътното платно;
 7. косенето на трева и пашата на добитък.

 

Чл.41.(1). За дейности извън специалното ползване на общинските пътища без разрешение се забранява:

 1. в обхвата на пътя без разрешение:
  • засаждане или изсичане и изкореняване на дървета и храсти;
  • поставяне на пътни знаци;
  • прекъсването, отклоняването или спирането на движението;
  • изграждането на рекламни съоръжения и поставянето на пътни знаци или рекламни материали;
  • поставяне на възпоменателни знаци и табели;
  • движението на тежки и извънгабаритни превозни средства.
 2. в обхвата на пътя и в обслужващите зони без разрешение:
  • изграждането на сгради и съоръжения, както и реконструкцията и промяната на тяхното предназначение;
  • прокарването на нови и реконструкцията на подземни и надземни съоръжения на техническата инфраструктура;
  • добиването на кариерни и други строителни материали
  • изграждането на пътни връзки към съседни имоти, включително земеделски земи и земи от горския фонд.

 

(2). За дейности от специалното ползване на общинските пътища без разрешение се забраняват:

 1. в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия:
  • движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства;
  • изграждането и експлоатация на рекламни съоръжения;
  • изграждането, реконструкция и експлоатация на подземни или надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура;
  • временното ползване на части от нътното платно и на земи в обхвата на пътя.
 2. в обхвата на пътя и обслужващите зони:
 • изграждането на търговски крайпътни обекти;
 • експлоатацията на крайпътни обекти.

 

(3). Собственикът на подземни и надземни съоръжения на техническата инфраструктура, намираща се по обхвата на пътя и обслужващите зони при внезапно произлезли повреди, може да започне веднага възстановителни работи, като уведоми за това техническата служба на общината при условия, че е гарантирана безопасността на движението.

 

 

ГЛАВА ПЕТА

ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА

 

 

Раздел I

Общи положения

 

 

Чл.42. Общинската администрация планира ежегодно дейностите по изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища и улици.

 

Чл.43. Общината поддържа общинските пътища съобразно транспортното им значение, изискванията на движението и опазване на околната среда.

 

Чл.44. изм. и доп. с Решение № 370/12.09.2023 г. на ОбС Агенция „Пътна инфраструктура“ и общините осъществяват съвместно по взаимна договореност дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на републиканските пътища в чертите на населените места при условията и по реда, определени в ЗП и ППЗП.

 

Чл.45.(1). Изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществява от общината.

(2). изм. и доп. с Решение № 370/12.09.2023 г. на ОбС Въвеждането на организация на движението при строителство и ремонт по пътищата и улиците да се съгласува с КАТ при ОДП и сектор пътна полиция при РПУ на МВР и кмета на общината и да се извършва при условия и ред, определени с Наредба № 3 от 16.08.2010 г. на МРРБ за временната организация на безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

Чл.46.(1). Поддържането включва полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя и осъществяване на мерките за защита на неговите съоръжения и принадлежности.

(2). Организирането на дейностите по поддържане на общинските пътища е задължение на общината.

 

 

Раздел II

Съгласуване на проекти

 

 

Чл. 47.(1). На задължително съгласуване подлежат:

 1. проектите за изграждане или реконструкция на общинските пътища;
 2. проектите за изграждане или реконструкция на пътни кръстовища, възли и пътни връзки за свързване на:
  1. общински и републикански пътища;
  2. частни пътища с общински;
  3. прилежащи територии с общинските пътища.
 3. инвестиционни проекти, които засягат общинските пътища.

 

(2). Съгласуването на проектите по т. 1 и т. 2, буква “а” се извършва от Директора на Областното пътно управление - Хасково

(3). Съгласуването на проектите по т. 2, букви “b” и “c” и т. 3 се извършва от кмета или главния архитект на общината.

(4). Съгласуването се извършва служебно от органите, одобряващи проектите по ЗУТ, в 14-дневен срок след представянето на проекта.

Чл.48.(1). При съгласуването кметът или главният архитект може да постави допълнителни изисквания към проектите, когато това е от значение за осигуряване на безопасността на движението.

(2). Кметът или главният архитект на общината може да откаже съгласуване на проектите по ал. 1 в следните случаи:

 1. ако нанасят повреди на публична собственост или пречат на нейното използване за дейности от обществен характер;
 2. при промяна предназначението и характеристиките на пътя или на пътната връзка;
 3. когато това е наложително поради преустройство на пътищата и пътните връзки;
 4. когато се изисква промяна на пътните връзки в съответствие с проекта на пътя или с действащия устройствен план.

(3). При несъгласуване на проекта, кметът на общината представя писмена обосновка с мотивите на това свое решение.

 

 

 

Раздел III

Зимно поддържане

 

 

 

Чл.49. Зимното поддържане включва комплекс от мероприятия, насочени към поддръжка на общинските пътища в зимни условия.

 

Чл.50. При зимно поддържане на пътищата се изпълняват следните видове работа:

 1. снегозащита на пътищата;
 2. събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа;
 3. снегопочистване;
 4. разпръскване на минерални материали /опесъчаване/ за стопяване на снега и леда;
 5. организиране на работа при влошени метеорологични условия.

 

Чл.51.(1) За зимното поддържане на пътищата общината открива процедура за възлагане на обществена поръчка. Предметът на обществената поръчка е зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа, включваща почистване от сняг и лед и третиране против заледяване на пътната настилка и съоръжения.

(2). Възлагането на обществената поръчка за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа се извършва при условия и ред, определени със ЗОП.

 

Чл.52.(1) В земи, съседни на пътните участъци с интензивни снегонавявания през зимния период, могат да се разполагат временно снегозащитни огради и съоръжения по реда на чл. 16, ал. 1.

(2). Собственици или наематели на имоти, намиращи се по-ниско от земното платно, са длъжни да осигурят нормално функциониране на водоотводните съоръжения.

 

 

 

Раздел ІV

Планиране на изграждането, ремонта и поддържането на пътищата

 

Чл.53. Дейностите по планирането, изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища се осъществяват от специализирано звено в общинската администрация.

 

Чл.54. За общинските пътища се създава и поддържа информационна база, която съдържа:

 1. списък на пътните отсечки и дължината им;
 2. вид, основа;
 3. широчина на пътните платна;
 4. вид на покритието /конструкцията/;
 5. банкети, канавки;
 6. водоотводни съоръжения;
 7. участъци с концентрация на ПТП;
 8. други данни.

 

Чл.55. За състояние на пътищата се извършва периодично обследване и за отделните участъци се прави следната категоризация:

 1. категория “А” – неотложна нужда от ремонтно-възстановителни работи;
 2. категория “Б” – необходимост от ремонтно-възстановителни работи;
 3. категория “В” – не е необходим ремонт;
 4. категория “Г” – не е възможно да се поддържа, за основен ремонт.

 

Чл.56.(1). Критериите за приоритетите за ремонт на пътни участъци са:

 1. връзка с други селища;
 2. население на селищата, които обслужват;
 3. среднодневна интензивност на движението;
 4. осигурено допълнително финансиране; период от време от последен ремонт;
 5. период от време от последно преасфлартиране;
 6. квадратура на участъците за ремонт.

 

(2). След определянето на приоритетите по категории и ползване на критериите по ал.1 се изготвя поименен списък на пътните участъци в годишната инвестиционна програма на общината.

 

 

 

Раздел V

Програма за развитие на пътната мрежа

 

 

Чл.57. Програмата за развитие на общинската пътна мрежа се разработва, като секторна част от раздел “Инфраструктура и опазване на околната среда” в съдържанието на общинските планове за развитие, съгласно Закона за регионалното развитие.

 

Чл.58.(1). Програмата се изготвя на база анализирана информация от раздел ІV.

(2). Критериите по чл.56 имат различна степен на важност и за всеки един се въвеждат коефициенти, които определят тяхното относително тегло в общата сума.

(3). Сумата от тези критерии, коригирана с тяхното относително тегло величината на коефициента на пътя.

 

Чл.59.(1). Всички участъци по категории се подреждат в низходящ ред, съответстващ на определените приоритетни участъци за финансиране.

(2). Постигнатите резултати се оценяват ежегодно с цел изготвяне на програма за следващата година.

 

Чл.60. Дългосрочната програма за финансиране и развитие на пътната мрежа се изготвя за период от 15 години, като в първите 5 години се разчита достигането на нормално ниво за експлоатация на всички участъци, а последващия 10 годишен период – за реконструкция /рехабилитация/ на всички общински пътища.

 

Чл.61.(1). Годишната програма за изграждането, ремонта и поддържането на пътищата се разработва, като оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели съобразно на ресурсното осигуряване на предвидените мерки.

(2). В програмата за реализация се посочват пътните участъци за строителство, ремонт и поддържане, тяхната проектна готовност, както и източниците за финансиране.

(3). Според приоритетите на включените обекти се съставя Индикативна финансова таблица, в която се посочват източниците на финансиране.

 

Чл.62. Годишната програма се изпраща до Областния управител, Регионалния съвет за развитие и МРРБ съобразно определените срокове.

 

Чл.63. След приемането на програмата, Кмета на общината организира конкурс за изпълнител на обектите съобразно Закона за обществените поръчки, за които е осигурено финансиране.

 

 

Раздел VІ

Финансиране

 

Чл.64.(1). Изграждането, реконструкцията, ремонта и поддържането на общински пътища се финансират със средства от държавния бюджет, от бюджета на общината, с безвъзмездно предоставени средства, със заеми от международни институции и чрез проекти.

(2). Средствата за финансиране на дейностите по ал.1 се определят със Закона за държавния бюджет и бюджета на общината за съответната година.

Чл.65.(1). Предложенията за годишното финансиране и обосновката към него се представят от Кмета на общината за разглеждане и одобрение от общинския съвет.

(2). С решение на общинския съвет за финансиране на програмата за рехабилитация на уличната мрежа, могат да се емитират общински облигации, тип “публична емисия”, чрез подписка за записване на облигациите.

(3). Необходимите средства за погасяване на задълженията на емисията по обем и източници се осигуряват ежегодни с приемането на общинския бюджет.

(4). Кметът на общината се упълномощава да извършва необходимите действия във връзка с емисията на общинските облигации.

 

 

ГЛАВА ШЕСТА

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

Чл.66.(1). отм. с Решение № 183/27.04.2017 г. на ОбС

 1. изсичане и изкореняване на дървета и храсти, косене на трева и бране на плодове без разрешение на администрацията, която управлява пътя;
 2. паша на добитък и опожаряване на растителност;
 3. превоз на насипни материали в превозни средства, позволяващи тяхното разпиляване;
 4. поставяне и складиране на материали, които не са свързани и експлоатация на пътя;
 5. влачене на дървета и други предмети;
 6. движение с верижни машини, освен при снегопочистване.

(2). отм. с Решение № 183/27.04.2017 г. на ОбС

 

Чл.67. отм. с Решение № 183/27.04.2017 г. на ОбС

 1. нанасяне на повреди или унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежности на пътя;
 2. движение на извън габаритни и тежки пътни превозни средства и товари без разрешение на собственика или общинската администрация;
 3. разпиляване на вредни вещества, опасни за хората и околната среда, извършващи в обхвата на пътя;
 4. извършване в обхвата на пътя:
  • дейности застрашаващи безопасността на движението или използването на пътищата извън тяхното предназначение;
  • дейност, предизвикваща прекъсване, отклоняване или спиране на движението;
 5. извършване в обхвата на пътя без разрешение на администрацията, управляваща пътя:
  • строителни и ремонтни работи по пътищата извън границите на населените места и в населените места без регулационен план;
  • прокарване на нови и ремонт на съществуващи телеграфни, телефонни, електропроводни, напоителни и други канали;
  • откриване на нов и ремонт на съществуващи крайпътни обекти за обслужване на пътници и превозни средства и изграждане на пътни връзки към тези обекти или към съседни имоти;
  • изграждане на рекламни съоръжения и поставяне на рекламни материали.
  • разкриване на кариери на разстояние, по-малко от 300м от оста на пътя и на по-малко от 1000м от мостовете, без разрешение на общинската администрация.

(2). отм. с Решение № 183/27.04.2017 г. на ОбС

(3). При нарушения по ал.1, т.4 и 5 Кмета на общината уведомява писмено Районна Дирекция за национален строителен контрол с искане за незабавно спиране на строителните работи.

Чл.68. отм. с Решение № 183/27.04.2017 г. на ОбС

 

Чл.69.(1). Установяване на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на ЗАНН.

(2). Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжности лица, определени от Кмета на общината – за нарушения по общинските пътища и по молба на собственика – за частите пътища.

(3). Наказателните постановления се издават за общински и частни пътища от Кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице.

(4). Когато деянието съдържа признаци на престъпление, преписката се изпраща до Прокурора.

Чл.70.(1). За нарушенията по чл.66, ал.1 и чл.67 освен наложените санкции нарушителят се задължава да отстрани последиците от нарушението в срока, определен в наказателното постановление.

(2). При неизпълнение на изискванията по ал.1 последиците се отстраняват от общината, за сметка на нарушителя като стойността на извършените работи се събира въз основа на изпълнителен лист, издаден по реда на чл.237, буква “з” от ГПК.

(3). При извършване на дейности, определени като специално ползване на пътищата, без разрешение на администрацията, управляваща пътя, или на собственика на пътя, се налагат санкциите, предвидени в чл.57, ал.3, т.1,2,3,4 от Закона за пътищата.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

§ 1. За неуредените въпроси в тази Наредба се прилагат разпоредбите на Закона за пътищата и подзаконовите актове по неговото прилагане.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 2. Специалното ползване на пътищата чрез превозване на тежки и извънгабаритни товари се извършва при условията и по реда на наредбата по чл.139 от Закона за движение по пътищата.

§ 3. Заинтересуваните ,лица които към датата на влизане в села на наредбата извършват специално ползване на пътищата по смисъла на §1 ,т.8 от допълните разпоредби на Закона за пътищата ,са длъжни в тримесечен срок от тази дата да направят искане до кмета на общината, за издаване на необходимото разрешение за специално ползване на пътищата.

§ 4. Указания по прилагане на Наредбата се дават от Кмета на общината.

§ 5. Наредбата се прилага на основание чл.18, ал.5 и чл.23 от Закона по пътищата.

 

 

Наредбата е приета с Решение № 127/03.06.2005 г. на Общински съвет Стамболово. Изм. доп. с Решение № 183/27.04.2017 г. на Общински съвет Стамболово. Изм. доп. с Решение № 370/12.09.2023 г. на Общински съвет Стамболово.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СТАМБОЛОВО:

(EРБИЛ ХАЛИМ)

Файлове:

Наредба за управление на общинските пътища.pdf Наредба за управление на общинските пътища.pdf