Местни данъци и такси

 1. Обработка на декларации по чл.14 от ЗМД

 2. Удостоверение за данъчна оценка по чл.264 от ДОПК

 3. Обработка на декларации по чл.54 от ЗМД

 4. Обработка на Декларации по чл.17 от ЗМД

 5. Декларация

 6. Искане за издаване на документ

 7. Удостоверение за декларирани данни

 8. Искане за прихващане или възстановяване на суми

 9. Дубликат на квитанция за платен данък

 10. Удостоверение за липса на задължения

 11. Декларация за освобождаване на  такса битови отпадъци в частта  за сметосъбиране и сметоизвозване и в частта за обезвреждане  на битовите отпадъци.