ГРАОН

 1. Издаване удостоверение за наследници

 2. Издаване удостоверение за идентичност на имена

 3. Нотариално заверено пълномощно или декларация

 4. Покана-декларация за частно посещение на чужденец

 5. Легализиран документ по гражданско състояние

 6. Възстановяване промяна на име по чл.19а ЗГР

 7. Удостоверение за родствени връзки

 8. Сключване на брак с чужденец

 9. Удостоверение за семейно положение

 10. Удостоверение за настоящ адрес

 11. Удостоверение за постоянен адрес

 12. При съставяне на акт за смърт от чужбина

 13. Пресъставяне на акт за раждане от чужбина

 14. Пресъставяне на акт за граждански брак от чужбина

 15. Удотоверение за раждане

 16. Акт по граж. съст. и съд.реш. за развод от чужбин

 17. Удостоверение че не съставен акт за раждане

 18. Удостоверение че не съставен акт за смърт

 19. Дубликат на удостоверение за раждане

 20. Дубликат на удостоверение за граждански брак

 21. Препис извлечение от акт за смърт

 22. Заверка на пок. декл. за посещение на чуждец в Р.Б

 23. Зав. на пок.декл.за пое. в Р.Б на лице с бъл.родит

 24. Други удостоверения

 25. Преписи от документи

 26. Пълномощно

 27. Удост.за гр.брак

 28. Молба за сключване на граждански брак