Сайтът е в процес на обновяване!

Декларации по ЗПКОНПИ Общинска администрация

Регистърът на декларации по ЗПКОНПИ позволява да намерите подадените декларации по години. Изберете година на подаване на декларация и по желание - име (или част от име) на лицето, след което натиснете бутон "Търси".

Айлин Арабаджи

aylin arabadzhi.pdf aylin arabadzhi.pdf

Айтен Ахмед

ayten ahmed.pdf ayten ahmed.pdf

Антоанета Рамадан

antoaneta ramadan.pdf antoaneta ramadan.pdf

Ахмед Ахмед

ahmed ahmed.pdf ahmed ahmed.pdf

Геновева Димитрова

genoveva dimitrova.pdf genoveva dimitrova.pdf

Гергана Михайлова

gergana mihayova.pdf gergana mihayova.pdf

Гюлназ Акиф

gyulnaz akif.pdf gyulnaz akif.pdf

Гюсюм Сабри

gyusum sabri.pdf gyusum sabri.pdf

Джейхан Джебели

dzheyhan dzhebeli.pdf dzheyhan dzhebeli.pdf

Ермет Арабаджи

ermet arabadzhi.pdf ermet arabadzhi.pdf

Затие Мехмед

zatie raif.pdf zatie raif.pdf

Зюлфие Али

zyulfie ali.pdf zyulfie ali.pdf

Кера Делчева

kera delcheva.pdf kera delcheva.pdf

Мийрем Раим

mirem raim.pdf mirem raim.pdf

Мохамед Юсеин

mohamed yusein.pdf mohamed yusein.pdf

Мюмюне Осман

myumyune osman.pdf myumyune osman.pdf

Неврие Фахри

nevrie fahri.pdf nevrie fahri.pdf

Неслан Иляз

neslan ilyaz.pdf neslan ilyaz.pdf

Нигяр Шериф

nigyar sherif.pdf nigyar sherif.pdf

Огюн Байрам

ogyun bayram.pdf ogyun bayram.pdf

Осман Идриз

osman idriz.pdf osman idriz.pdf

Первин Рамадан

pervin ramadan.pdf pervin ramadan.pdf

Петър Кръстев

petar krastev.pdf petar krastev.pdf

Радостина Ангелова

radostina angelova.pdf radostina angelova.pdf

Румяна Димчева

rumyana dimcheva.pdf rumyana dimcheva.pdf

Сабрие Юсуф

sabrie yusuf.pdf sabrie yusuf.pdf

Самет Шериф

samet sherif.pdf samet sherif.pdf

Севинч Ибрахим

sevinch ibrahim.pdf sevinch ibrahim.pdf

Севинч Кючуккул

sevinch kyuchukkul.pdf sevinch kyuchukkul.pdf

Серкант Сейдамед

serkant seidamed.pdf serkant seidamed.pdf

Стефка Латунова

stefka latunova.pdf stefka latunova.pdf

Таня Карагьозова

tanya karagyozova.pdf tanya karagyozova.pdf

Тасим Йълдъз

tasim yaldaz.pdf tasim yaldaz.pdf

Тодорка Христова

todorka hristova.pdf todorka hristova.pdf

Тоню Тонев

tonyu tonev.pdf tonyu tonev.pdf

Хабиб Хабиб

habib habib.pdf habib habib.pdf

Хамиде Шериф

hamide sherif.pdf hamide sherif.pdf

Хатидже Чолак

hatidzhe cholak.pdf hatidzhe cholak.pdf

Юркюш Молла

yurkyush molla.pdf yurkyush molla.pdf