Проект “Община Стамболово - администрация с лице към гражданите и бизнеса”, Договор N А09-31-112С/10.06.2009г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВОв изпълнение на Договор за разработване и отпечатване на Вътрешни правила за работа на общинската администрация, регламентиращи процеса на предоставяне на административни услуги

Пълният пакет с вътрешните правила на общинска администрация Стамболово, може да изтеглите от ТУК.(.pdf вариант)

АРХИВ Вътрешни правила по ЗОП